Lezen is niet kijken

image

Het is vakantie en ik lees A Game of Thrones. De tv-serie (seizoen 1 t/m 5) hebben we op dvd gekeken. Omdat het nog wel even duurt voor­dat seizoen 6 op dvd beschik­baar komt besloot ik de boeken aan te schaf­fen. Maar zoals ik eerder al schreef wijkt de tv-serie op belan­grijke pun­ten af van de boeken. Het blijkt zelfs dat de tv-serie in seizoen 6 (of is het pas in 7?) verder gaat dan waar de auteur George R.R. Mar­tin met zijn boeken is. Toch besloot ik met het eerste deel te begin­nen. Omdat ik nu een­maal graag lees en benieuwd was of de boeken ook zo ver­slavend zouden zijn.
Het valt me op dat zek­er in dit eerste deel veel van wat ik lees bij­na iden­tiek in de tv-serie terugkomt. Niet dat ik het heb teruggekeken, maar voor mijn gevoel zijn zelfs de dialo­gen in veel gevallen een op een overgenomen. Een feest van herken­ning. Het grote ver­schil (los van de uiteen­lopende ver­haal­li­j­nen die blijk­baar lat­er geïn­tro­duceerd wor­den) zit ‘m natu­urlijk in het inner­lijk lev­en van de per­son­ages. Dat laat zich moeil­ijk­er ver­fil­men. Nee, de tv-serie moet het meer hebben van uiter­lijk ver­toon (en dat dan ook nog lief­st zo expli­ci­et en haarscherp in beeld gebracht).
Neem nu de vol­gende scene waarin Lady Cate­lyn getu­ige is van een kri­tieke veld­slag waar veel van afhangt en waar haar oud­ste zoon (nog geen zestien jaar) bij ver­stek van haar echtgenoot de aan­val­slei­der is. We vol­gen haar (elk hoofd­stuk van gemid­deld zo’n 10 tot 15 bladz­i­jdes wordt geheel vanu­it het per­spec­tief van een der per­son­ages beschreven) ter­wi­jl ze zich meer en meer zor­gen maakt over haar zoon maar verder niets anders kan doen dan vanaf de zijli­jn toek­ijken en afwacht­en:

[…] when she looked across the val­ley to the far ridge, she saw the Greatjon’s rid­ers emerge from the dark­ness beneath the trees. They were in a long line, an end­less line, and as they burst from the wood there was an instant, the small­est part of a heart­beat, when all Cate­lyn saw was the moon­light on the points of their lances, as if a thou­sand wil­low­isps were com­ing down the ridge, wreathed in sil­ver flame.
Then she blinked, and they were only men, rush­ing down to kill or die.
[p.699, A Game of Thrones, George R.R. Mar­tin]

In de tv-serie is dit bij uit­stek het moment om even flink uit te pakken om zo’n clash van twee stri­j­dende par­ti­jen eens goed in alle heftige details die gepaard gaan bij zulke zak­en van lev­en en dood in beeld te bren­gen. Een emmert­je bloed meer of min­der doet er dan niet toe. Je hoeft eigen­lijk niet te kijken om te weten hoe het er aan toe gaat.
Pre­cies wat Lady Cate­lyn doet in het boek. Niet kijken.

After­ward, she could not claim she had seen the bat­tle. Yet she could hear, and the val­ley rang with echoes. […] When she real­ized there was no more to see, she closed her eyes and lis­tened. The bat­tle came alive around her. She heard hoof­beats, iron boots splash­ing in shal­low water, the woody sounds of swords on oak­en shields and the scrape of steel against steel, the hiss of arrows, the thun­der of drums, the ter­ri­fied scream­ing of a thou­sand hors­es. Men shout­ed curs­es and begged for mer­cy, and got it (or not), and lived (or died).
[p.699]

Dat vind ik dus mooi aan lezen. Niet een plas­tis­che geweld­sorgie op tv die weinig aan de ver­beeld­ing over­laat, maar je eigen fan­tasie mogen gebruiken om in te vullen wat niet beschreven is. Nog mooier had ik het gevon­den wan­neer Mar­tin was gestopt na de zin ‘The bat­tle came alive around her’ want tenslotte moet er alti­jd wat te zeuren zijn. Hoe dan ook ben ik tot nu toe meer gecharmeerd van het boek dan van de ver­film­ing. Wat meestal het geval is.

SHARING IS CARING

17 Films you didn’t know were adapt­ed from books

17filmsfrombooks

~ ~ ~

  • En dan te bedenken dat ik juist meer moeite heb met de boeken. Miss­chien juist omdat die eerste delen zoveel op de serie lijken. Ik heb seizoen 5 trouwens al op dvd liggen hoor, nog steeds niet gekeken van­wege een ver­slav­ing aan Crim­i­nal Minds, maar het komt nog wel.

    • Ik heb me ver­gist. Wij hebben ook seizoen 5 al in huis (en gezien) en heb dit in de tekst aangepast.
      Grap­pig is het dat jij meer moeite hebt met de boeken omdat de serie in het begin gro­ten­deels het­zelfde is. Zo zie je maar weer hoe iedereen het op zijn/haar eigen manier ervaart.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets