Rondje baseline

Wel­licht dat vier uur aan een stuk hak­ken, klo­ven en zagen iets te veel van het goe­de was als voor­be­rei­ding, in ieder geval luk­te het me gis­ter­avond niet om de vijf kilo­me­ter in gemid­deld 5 min/km te lopen. Het kan ook zijn dat de strak­ke wind me par­ten heeft gespeeld. Niet dat het alle­maal veel uit­maakt. De eind­tijd is een vast­staand gege­ven waar ik het mee moet. Voor het inter­val­sche­ma dat ik de komen­de weken ga vol­gen vormt het mijn zoge­naam­de ‘base­li­ne’, ofte­wel een eer­ste meet­punt waar­te­gen ik late­re vijf kilo­me­ters kan afzet­ten om te zien of er vor­de­rin­gen zijn gemaakt.

Wat me opvalt is de voor mijn doen lage hart­slag. In het begin een stuk hoger van­we­ge de tegen­wind maar zelfs dan nog steeds lager dan wat ik nor­maal gespro­ken zie. Ik ben even terug­gaan door de his­to­rie van mijn sport-app en zie inder­daad een struc­tu­re­le daling van een gemid­del­de boven de 160 naar nu dus onder de 140 bpm. Dat schept ver­trou­wen voor de toekomst.

Nog even terug naar dat hak­ken en zagen. Voor wie het niet weet, het zijn onder­de­len die ook op het pro­gram­ma kun­nen staan bij een sur­vi­val­run. Loop je als recre­ant dan komt het zel­den voor (alleen in Zeist heb ik een keer moe­ten zagen), maar het kan zijn nu ik een wed­strijd­li­cen­tie heb voor de kor­te afstand (nieu­we bena­ming voor wat voor­heen de BSC was) dat de kans gro­ter wordt dat ik het tegen­kom. Ik heb me daar­om een hak­bijl aan­ge­schaft en ben gis­ter met­een begon­nen dat gereed­schap goed uit te tes­ten. Oefe­ning baart kunst en hout ligt er nog genoeg.