Vrijdag, 26 augustus 2016

Van­och­tend moest ik met de poe­zen naar de die­ren­arts. We zijn inmid­dels inge­schre­ven bij de prak­tijk die een hon­der­tal meters ver­der­op ligt in de straat waar we over enke­le maan­den zelf wil­len gaan wonen. Vori­ge week heb­ben we een eer­ste aan­be­ta­ling gedaan. Het was daar­om extra leuk om langs ons toe­kom­sti­ge huis te rij­den en te con­sta­te­ren dat het ‘Te koop’ bord is aan­ge­past. Er kan nog een hoop gebeu­ren want ten­slot­te heb­ben we nog geen hypo­theek afge­slo­ten of ons eigen huis te koop gezet, maar er is weer een belang­rij­ke stap gezet.