Stroomversnelling

stroomversnelling

Het bli­jft iedere keer opnieuw weer vreemd hoe je lev­en plot­sklaps in een stroomver­snelling is ger­aakt zon­der dat je de over­gang daad­w­erke­lijk gemerkt hebt. Nu een jong stel serieus belang­stelling toont voor het huis van de overleden broer van mijn Inge is het zaak alles goed af te ron­den voor­dat de akte passeert op 7 okto­ber. Daar komt heel wat bij kijken kan ik je vertellen.
Tegelijk­er­ti­jd kre­gen we te horen dat het voor de verkoop van ons eigen huis erg ver­standig is om ons aan te sluiten bij de NVM Open Huizen dag die op 1 okto­ber gep­land staat. Had­den we wel ooit over­wogen maar niet serieus werk van gemaakt. Con­creet betekent dit dat ons huis snel op Fun­da moet komen en daar­voor zijn weer foto’s en/of video’s nodig die rep­re­sen­tatief dienen te zijn om poten­tiële kop­ers naar ons huis te lokken. Er is een voor­lop­ige afspraak gemaakt dat we 24 sep­tem­ber denken klaar te zijn om de foto­ploeg te ont­van­gen. ‘Denken is niet genoeg’ zeurt een stem­met­je in mijn hoofd.
Gelukkig ligt er momenteel niet veel werk te wacht­en met betrekking tot het nieuwe huis waar­voor we de sleu­tel pas vol­gend jaar feb­ru­ari in han­den kri­j­gen. Het belan­grijk­ste is dat we de komende dagen een hypotheek weten af te sluiten. Daarmee hebben we bewust tot sep­tem­ber gewacht in ver­band met de geldighei­dspe­ri­ode. Te vroeg aan­vra­gen betekent namelijk dat we moeten ver­len­gen. En ver­len­gen kost geld. Te lang wacht­en brengt echter andere risico’s met zich mee.
Je zou bij­na ver­geten dat aanstaande zondag voor mij het sur­vival­run­seizoen in Gen­nep los­barst. Na een jaart­je inten­sief trainen en enkele runs gelopen te hebben op recre­atief niveau heb ik voor dit seizoen een wed­stri­jdli­cen­tie aangevraagd. Een test op ons eigen ter­rein om te zien of ik er goed voor sta heb ik vorige week naar tevre­den­heid vol­bracht. Ik zou in staat moeten zijn om zo’n run in een redelijke tijd uit te lopen en mijn pols­band­je te behouden, waar­bij vooral dat laat­ste het belan­grijk­ste doel zal zijn. Want zon­der pols­band­je (wordt afgenomen door de jury bij een hin­der­nis wan­neer je iets niet goed doet) kri­jg je een berg extra strafti­jd. Niet dat ik voor een hoge noter­ing in het (50-plussers) klasse­ment ga, maar ik wil ook niet hele­maal onder­aan eindi­gen.
Met boven­di­en een Fam­i­ly Obsta­cle Run in Nijmegen op de zater­dag die ik met onze dochter en kleinkinderen loop gaat het aldus een druk week­end wor­den. En dan wordt er verder van me verwacht dat ik vol­doende tijd reserveer om te stud­eren. De dead­line om een exa­m­en te doen ver­loopt op 21 sep­tem­ber. De inschri­jv­ing moet nog plaatsvin­den.
Dit alles leek een maand­je gele­den zo ontzettend ver weg.
~ ~ ~
Illus­tratie: Leo Rivas-Micoud 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets