Stroomversnelling

Het blijft iede­re keer opnieuw weer vreemd hoe je leven plots­klaps in een stroom­ver­snel­ling is geraakt zon­der dat je de over­gang daad­wer­ke­lijk gemerkt hebt. Nu een jong stel seri­eus belang­stel­ling toont voor het huis van de over­le­den broer van mijn Inge is het zaak alles goed af te ron­den voor­dat de akte pas­seert op 7 okto­ber. Daar komt heel wat bij kij­ken kan ik je vertellen.

Tege­lij­ker­tijd kre­gen we te horen dat het voor de ver­koop van ons eigen huis erg ver­stan­dig is om ons aan te slui­ten bij de NVM Open Hui­zen dag die op 1 okto­ber gepland staat. Had­den we wel ooit over­wo­gen maar niet seri­eus werk van gemaakt. Con­creet bete­kent dit dat ons huis snel op Fun­da moet komen en daar­voor zijn weer foto’s en/of video’s nodig die repre­sen­ta­tief die­nen te zijn om poten­ti­ë­le kopers naar ons huis te lokken.

Er is een voor­lo­pi­ge afspraak gemaakt dat we 24 sep­tem­ber den­ken klaar te zijn om de fotoploeg te ont­van­gen. ‘Den­ken is niet genoeg’ zeurt een stem­me­tje in mijn hoofd.

Geluk­kig ligt er momen­teel niet veel werk te wach­ten met betrek­king tot het nieu­we huis waar­voor we de sleu­tel pas vol­gend jaar febru­a­ri in han­den krij­gen. Het belang­rijk­ste is dat we de komen­de dagen een hypo­theek weten af te slui­ten. Daar­mee heb­ben we bewust tot sep­tem­ber gewacht in ver­band met de gel­dig­heids­pe­ri­o­de. Te vroeg aan­vra­gen bete­kent name­lijk dat we moe­ten ver­len­gen. En ver­len­gen kost geld. Te lang wach­ten brengt ech­ter ande­re risico’s met zich mee.

Je zou bij­na ver­ge­ten dat aan­staan­de zon­dag voor mij het sur­vi­val­run­sei­zoen in Gen­nep los­barst. Na een jaar­tje inten­sief trai­nen en enke­le runs gelo­pen te heb­ben op recre­a­tief niveau heb ik voor dit sei­zoen een wed­strijd­li­cen­tie aan­ge­vraagd. Een test op ons eigen ter­rein om te zien of ik er goed voor sta heb ik vori­ge week naar tevre­den­heid vol­bracht. Ik zou in staat moe­ten zijn om zo’n run in een rede­lij­ke tijd uit te lopen en mijn pols­band­je te behou­den, waar­bij voor­al dat laat­ste het belang­rijk­ste doel zal zijn. Want zon­der pols­band­je (wordt afge­no­men door de jury bij een hin­der­nis wan­neer je iets niet goed doet) krijg je een berg extra straf­tijd. Niet dat ik voor een hoge note­ring in het (50-plus­sers) klas­se­ment ga, maar ik wil ook niet hele­maal onder­aan eindigen.

Met boven­dien een Fami­ly Obsta­cle Run in Nij­me­gen op de zater­dag die ik met onze doch­ter en klein­kin­de­ren loop gaat het aldus een druk week­end wor­den. En dan wordt er ver­der van me ver­wacht dat ik vol­doen­de tijd reser­veer om te stu­de­ren. De dead­line om een exa­men te doen ver­loopt op 21 sep­tem­ber. De inschrij­ving moet nog plaatsvinden.

Dit alles leek een maand­je gele­den zo ont­zet­tend ver weg.

~ ~

6 reacties op “Stroomversnelling”

Reacties zijn uitgeschakeld.