Rondje mijlenver

rondje20160916

Na een spor­tief week­end (met een Obsta­cle Run­ne­tje en een Sur­vi­val­run) is er deze week ver­der wei­nig van sport terecht­ge­ko­men. Ik voel­de me best moe van de run in Gen­nep en de voor sep­tem­ber onge­wo­ne hit­te­golf vorm­de een wel­kom excuus om wat rust te nemen. Maar van­daag op kan­toor begon het alweer te krie­be­len. De tem­pe­ra­tuur was inmid­dels naar een aan­ge­naam niveau gezakt en een­maal thuis heb ik met­een de hard­loop­kle­ding aan­ge­trok­ken voor rond­je rennen.

Auto­ma­tisch liep ik de rou­te die rich­ting ons nieu­we huis gaat. Dat begint zo’n beet­je een vas­te rou­ti­ne te wor­den. Met als ver­trek­punt het (fal­lie­te) Pitch en Put ter­rein ga ik rich­ting Huis­sen om dan na onge­veer 3 kilo­me­ter rechts­af te slaan. Alleen klop­te de afstand deze keer niet. Of ik las het niet goed. Zo zon­der bril blijft het voor mij altijd behel­pen met dat tomtom spor­t­hor­lo­ge. Zin om even te stop­pen zodat ik beter op het dis­play kon kij­ken had ik niet. Daar­voor liep ik te lek­ker. Dan thuis maar kij­ken wat de gelo­pen afstand zou zijn plus het bij­be­ho­ren­de tempo.

Wat bleek nu het geval te zijn geweest? Mijn hor­lo­ge was blijk­baar door een recen­te upda­te aan­ge­past. De een­heid voor afstand stond terug op mij­len in plaats van kilo­me­ters. Het ver­klaar­de mijn ver­war­ring tij­dens het lopen op de spaar­za­me momen­ten dat ik toch op mijn hor­lo­ge tuur­de. De gelo­pen tijd stond in geen ver­hou­ding tot de afge­leg­de afstand. Ten­min­ste, ervan uit­gaan­de dat de afstand in kilo­me­ters was.

Uit­ein­de­lijk bleek ik hele­maal niet zo lang­zaam gelo­pen te heb­ben. En ook nog eens het twee­de gedeel­te snel­ler dan het eer­ste. Blij dat ik gegaan ben.