Een perfecte dag om weer aan te haken

Het exa­m­en Pro­ject­man­age­ment is achter de rug. Er is een huis verkocht. Ons eigen huis staat inmid­dels te koop. En de voor­berei­din­gen ron­dom de ver­bouwing van en ver­huiz­ing naar ons nieuwe huis begin­nen vorm te kri­j­gen. Nog genoeg te doen, maar het leek me dat er toch weer wat tijd vri­jge­maakt kon wor­den voor Een per­fecte dag voor lit­er­atu­ur. Wat een mooi toe­val dat Cathe­li­jne met een email kwam waarin ze de start van een nieuw seizoen in iet­wat gewi­jzigde vorm aankondigde. De ver­plicht­ing om alti­jd mee te doen komt te ver­vallen wat het een stuk makke­lijk­er maakt om het lezen van nieuwe boeken plus erover bloggen af te stem­men op mijn agen­da.
De twi­jfels die ik nog had verd­we­nen meteen toen ik een frag­ment las uit het eerste boek van dit seizoen, Hoe lees ik? door Lidewi­jde Paris. Het sprak me ontzettend aan. Ik bedacht me geen ogen­blik langer en gaf aan dat ik weer van de par­tij was. Inmid­dels heb ik de eerste hon­derd bladz­i­jdes gelezen en geni­et ik met volle teu­gen hoe Lidewi­jde op een bij­zon­der toe­ganke­lijke manier uit­leg geeft over hoe zij een roman­tekst tot zich neemt. Erg onder­houdend.
Van­daag zag ik een youtube video van haar voor­bij komen waarin ze in het kort aangeeft wat (lit­eraire) smaak is. Ik zou zeggen, speel het eens af (het duurt slechts een kleine twee minuten) want ik kan wel proberen uit te leggen waarom ik zo gecharmeerd ben van Lidewi­jde maar miss­chien dat je het beter zelf kunt ervaren:

hoeleesiklidewijdeparis

Romans zijn vaak meer dan alleen een ver­haal. Er wordt met struc­tu­ur gespeeld, met per­spec­tief, beelden en taal, waar­door een boek een extra beteke­nis of tweede laag kri­jgt. Maar die stille sig­nalen van de schri­jver zijn niet alti­jd makke­lijk te ont­dekken. In Hoe lees ik? laat Lidewi­jde Paris zien hoe zij die sig­nalen vin­dt en uitlegt. Aan de hand van ver­schil­lende frag­menten behan­delt ze de lit­eraire trucs en tech­nieken. Dat maakt dit boek ook voor begin­nende schri­jvers inter­es­sant.
Hoe lees ik?
Lidewi­jde Paris
Uit­gev­er Nieuw Ams­ter­dam
ISBN 9789046821084
 

    • Ja, ik vond het ook een heel leuk film­p­je. Er vol­gen nog drie andere onder­w­er­pen. Met het boek ben ik halver­wege. Maar het gaat vlot, dus dit week­end zal ik het wel uit weten te lezen. En dan ook hier nadenken hoe ik erover ga bloggen. Maar daar hebben we gelukkig nog even de tijd voor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets