Een perfecte dag om weer aan te haken

Het exa­men Pro­ject­ma­na­ge­ment is ach­ter de rug. Er is een huis ver­kocht. Ons eigen huis staat inmid­dels te koop. En de voor­be­rei­din­gen rond­om de ver­bou­wing van en ver­hui­zing naar ons nieu­we huis begin­nen vorm te krij­gen. Nog genoeg te doen, maar het leek me dat er toch weer wat tijd vrij­ge­maakt kon wor­den voor Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur. Wat een mooi toe­val dat Cathe­lij­ne met een email kwam waar­in ze de start van een nieuw sei­zoen in iet­wat gewij­zig­de vorm aan­kon­dig­de. De ver­plich­ting om altijd mee te doen komt te ver­val­len wat het een stuk mak­ke­lij­ker maakt om het lezen van nieu­we boe­ken plus erover blog­gen af te stem­men op mijn agenda.
De twij­fels die ik nog had ver­dwe­nen met­een toen ik een frag­ment las uit het eer­ste boek van dit sei­zoen, Hoe lees ik? door Lide­wij­de Paris. Het sprak me ont­zet­tend aan. Ik bedacht me geen ogen­blik lan­ger en gaf aan dat ik weer van de par­tij was. Inmid­dels heb ik de eer­ste hon­derd blad­zij­des gele­zen en geniet ik met vol­le teu­gen hoe Lide­wij­de op een bij­zon­der toe­gan­ke­lij­ke manier uit­leg geeft over hoe zij een roman­tekst tot zich neemt. Erg onderhoudend.
Van­daag zag ik een you­tu­be video van haar voor­bij komen waar­in ze in het kort aan­geeft wat (lite­rai­re) smaak is. Ik zou zeg­gen, speel het eens af (het duurt slechts een klei­ne twee minu­ten) want ik kan wel pro­be­ren uit te leg­gen waar­om ik zo gechar­meerd ben van Lide­wij­de maar mis­schien dat je het beter zelf kunt ervaren:

hoeleesiklidewijdeparis

Romans zijn vaak meer dan alleen een ver­haal. Er wordt met struc­tuur gespeeld, met per­spec­tief, beel­den en taal, waar­door een boek een extra bete­ke­nis of twee­de laag krijgt. Maar die stil­le sig­na­len van de schrij­ver zijn niet altijd mak­ke­lijk te ont­dek­ken. In Hoe lees ik? laat Lide­wij­de Paris zien hoe zij die sig­na­len vindt en uit­legt. Aan de hand van ver­schil­len­de frag­men­ten behan­delt ze de lite­rai­re trucs en tech­nie­ken. Dat maakt dit boek ook voor begin­nen­de schrij­vers interessant.
Hoe lees ik?
Lide­wij­de Paris
Uit­ge­ver Nieuw Amster­dam
ISBN 9789046821084
 

2 reacties op “Een perfecte dag om weer aan te haken”

    1. Ja, ik vond het ook een heel leuk film­pje. Er vol­gen nog drie ande­re onder­wer­pen. Met het boek ben ik hal­ver­we­ge. Maar het gaat vlot, dus dit week­end zal ik het wel uit weten te lezen. En dan ook hier naden­ken hoe ik erover ga blog­gen. Maar daar heb­ben we geluk­kig nog even de tijd voor.

Reacties zijn uitgeschakeld.