Een land waarin we op een volwassen manier kunnen praten over een kinderfeest”

zwartepiet

Kinderom­buds­man Margrite Kalver­boer op NOS:
Zwarte Piet is in zijn huidi­ge vorm in stri­jd met het VN-Kinder­recht­en­ver­drag omdat de figu­ur kan bij­dra­gen aan pesten, uit­sluit­ing of dis­crim­i­natie. Daarom moet Zwarte Piet zodanig wor­den aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer kun­nen ervaren bij het Sin­terk­laas­feest.
Ondanks ver­schillen zijn de ger­aad­pleegde kinderen eens­gezind, aldus de ombuds­man. “Alle jon­geren met wie is gespro­ken vin­den dat het uiter­lijk van Zwarte Piet aangepast moet wor­den als er kinderen en jon­geren zijn die zich door zijn huidi­ge uiter­lijk gedis­crim­i­neerd voe­len.”
Ook vin­den ze dat vol­wasse­nen de Zwarte Piet-dis­cussie op een onplezierige manier domineren.
Kinderom­buds­man Margrite Kalver­boer in Trouw:
“Het debat is gepo­lariseerd rond vol­wasse­nen. Kinderen zijn er de dupe van. Wij hebben met veel kinderen gespro­ken, in een veilige omgev­ing, waar ze niets inge­fluis­terd kre­gen door oud­ers. Opval­lend vaak geven ze aan dat vol­wasse­nen moeten stop­pen met ruzie mak­en. Ik zat daar eerlijk gezegd wel met plaatsver­van­gende schaamte. Ik zou echt hopen dat oud­ers en scholen zich iets ned­eriger opstellen en eerst eens vra­gen wat kinderen er zelf van vin­den. Die kun­nen heel prak­tis­che oplossin­gen bedenken. Het maakt hen vaak niet uit als hij niet meer zwart is of andere kleuren kri­jgt. Dan noe­men ze hem gewoon Piet.”
De Kinderom­buds­man op NOS:
zegt dat ze veel e-mails heeft gekre­gen met doo­ds­bedreigin­gen, ver­wensin­gen van ern­stige ziek­tes en opmerkin­gen dat ze naar een ander land moet. Ze hield wel reken­ing met heftige reac­ties, maar dit had ze niet verwacht, zegt ze. Het gaat alleen om dreigmails, tele­foon­t­jes zijn er niet bin­nengekomen.
PvdA-lei­der Sam­som op NOS:
vin­dt dat bedreigers en schelders zich moeten schamen. Als Zwarte Piet veran­dert is dat vol­gens hem niet het einde van Ned­er­land. “Dat ís Ned­er­land. Een land waarin we op een vol­wassen manier kun­nen prat­en over een kinder­feest.”
Vol­wasse­nen op face­book:

~ ~ ~

Geef een reactie