Het is maar een kinderfeestje

Kin­der­om­buds­man Mar­g­ri­te Kal­ver­boer op NOS:

Zwar­te Piet is in zijn hui­di­ge vorm in strijd met het VN-Kin­der­rech­ten­ver­drag omdat de figuur kan bij­dra­gen aan pes­ten, uit­slui­ting of dis­cri­mi­na­tie. Daar­om moet Zwar­te Piet zoda­nig wor­den aan­ge­past dat kin­de­ren geen nega­tie­ve effec­ten meer kun­nen erva­ren bij het Sinterklaasfeest.

Ondanks ver­schil­len zijn de geraad­pleeg­de kin­de­ren eens­ge­zind, aldus de ombuds­man. “Alle jon­ge­ren met wie is gespro­ken vin­den dat het uiter­lijk van Zwar­te Piet aan­ge­past moet wor­den als er kin­de­ren en jon­ge­ren zijn die zich door zijn hui­di­ge uiter­lijk gedis­cri­mi­neerd voelen.”

Ook vin­den ze dat vol­was­se­nen de Zwar­te Piet-dis­cus­sie op een onple­zie­ri­ge manier domineren.

Kin­der­om­buds­man Mar­g­ri­te Kal­ver­boer in Trouw:

“Het debat is gepo­la­ri­seerd rond vol­was­se­nen. Kin­de­ren zijn er de dupe van. Wij heb­ben met veel kin­de­ren gespro­ken, in een vei­li­ge omge­ving, waar ze niets inge­fluis­terd kre­gen door ouders. Opval­lend vaak geven ze aan dat vol­was­se­nen moe­ten stop­pen met ruzie maken. Ik zat daar eer­lijk gezegd wel met plaats­ver­van­gen­de schaamte.

Ik zou echt hopen dat ouders en scho­len zich iets nede­ri­ger opstel­len en eerst eens vra­gen wat kin­de­ren er zelf van vin­den. Die kun­nen heel prak­ti­sche oplos­sin­gen beden­ken. Het maakt hen vaak niet uit als hij niet meer zwart is of ande­re kleu­ren krijgt. Dan noe­men ze hem gewoon Piet.”

De Kin­der­om­buds­man op NOS:

zegt dat ze veel e‑mails heeft gekre­gen met doods­be­drei­gin­gen, ver­wen­sin­gen van ern­sti­ge ziek­tes en opmer­kin­gen dat ze naar een ander land moet. Ze hield wel reke­ning met hef­ti­ge reac­ties, maar dit had ze niet ver­wacht, zegt ze. Het gaat alleen om dreig­mails, tele­foon­tjes zijn er niet binnengekomen.

PvdA-lei­der Samsom op NOS:

vindt dat bedrei­gers en schel­ders zich moe­ten scha­men. Als Zwar­te Piet ver­an­dert is dat vol­gens hem niet het ein­de van Neder­land. “Dat ís Neder­land. Een land waar­in we op een vol­was­sen manier kun­nen pra­ten over een kinderfeest.”

Vol­was­se­nen op facebook:

Geef een antwoord