WordPress Stories

Van­mid­dag dob­ber­de ik in een kajak op de Rij­kers­woerd­se Plas­sen. Ik had me laten strik­ken om jury­lid te zijn bij een Obsta­cle Run geor­ga­ni­seerd door Buddy2Sur5. Wat ik niet had ver­wacht is dat ik via de kajak van­uit ons trai­nings­ter­rein naar de over­kant van de plas moest ped­de­len om daar mijn posi­tie in te nemen. Bij een hin­der­nis op het water. Daar was ik voor­al niet op gekleed. In mijn spij­ker­broek, wind­jack en door­der­week­se zon­dags­schoe­nen pro­beer­de ik zon­der al teveel water­scha­de in de kajak te gera­ken. Dat ging won­der­baar­lijk goed. Naar omstan­dig­he­den rede­lijk droog lag ik een kwar­tier­tje later voor anker bij het vlot waar de deel­ne­mers onder­door moesten zwemmen.

Het waren de regen­bui­en die als­nog roet in het eten (of eer­der: water in de kajak) gooi­den. Totaal ver­zo­pen (ik had net zo goed uit de kajak kun­nen sprin­gen om de enke­le deel­ne­mer die water­vrees had onder het hek door te bege­lei­den) klom ik een paar uur later uit de kajak. Ik heb nog gepro­beerd van dit hele avon­tuur een Inst­agram Sto­ry te maken (want dat is hot zo lees ik over­al), maar dat luk­te niet. Ook was ik bang dat mijn iPho­ne in het water zou val­len wan­neer ik te veel capri­o­len zou uit­ha­len in de kajak. Het waai­de ten­slot­te flink en de golf­slag was erg ver­ra­der­lijk merk­te ik een paar keer tot mijn gro­te schrik. Jul­lie moe­ten het dus doen met wat olds­kool foto’s. Die ik, ondanks wat ze altijd laten zien in die glad­de com­mer­ci­als van nieu­we smartpho­nes waar men­sen onder de meest extre­me situ­a­ties altijd onli­ne zijn, zelfs niet op Inst­agram kreeg geplaatst omdat ik geen ver­bin­ding kreeg met het kpn netwerk.