Verkocht?

Amper twee weken nadat ons huis op Fun­da te koop werd gezet lijkt het als­of de zaak al beklon­ken is. Vori­ge week vrij­dag en afge­lo­pen maan­dag zijn er kij­kers geweest die bei­den op dins­dag gelijk­tij­dig met een bod kwa­men. Ook nog eens voor het­zelf­de bedrag. Omdat dit blijk­baar de pro­ce­du­re is kre­gen ze van onze make­laar te horen dat er slechts met één par­tij ver­der onder­han­deld kan wor­den, en of ze daar­om bin­nen 24 uur met een eind­bod zou­den wil­len komen.

Dat eind­bod heb­ben we deze avond van alle­bei de par­tij­en bin­nen­ge­kre­gen. Dit­maal niet gelijk qua bedrag maar het ont­liep elkaar niet veel. Het kie­zen werd voor een groot deel mak­ke­lijk gemaakt aan­ge­zien er bij één bod geen aan­vul­len­de voor­waar­den wer­den gesteld en men akkoord ging met de datum waar­op wij pas uit ons huis wil­len in ver­band met de ver­bou­wing aan ons nieu­we optrek­je. Dat bod is het dan ook geworden.

Onder voor­be­houd van bedenk­tijd en het afslui­ten van een koop­over­een­komst kun­nen we con­clu­de­ren dat al het werk om ons huis pre­sen­ta­bel te maken z’n vruch­ten al ruim­schoots heeft afge­wor­pen. Ieder­een gaf dan wel aan dat we ons geen zor­gen hoef­den te maken over de ver­koop en daar­van waren we zelf ook wel over­tuigd, maar het blijft toch een span­nen­de onder­ne­ming. Ik ben blij dat het zo vlot­jes gegaan is.

Geef een antwoord