Verkocht?

verkocht

Amper twee weken nadat ons huis op Fun­da te koop werd gezet lijkt het alsof de zaak al bek­lonken is. Vorige week vri­jdag en afgelopen maandag zijn er kijk­ers geweest die bei­den op dins­dag gelijk­ti­jdig met een bod kwa­men. Ook nog eens voor het­zelfde bedrag. Omdat dit blijk­baar de pro­ce­dure is kre­gen ze van onze make­laar te horen dat er slechts met één par­tij verder onder­han­deld kan wor­den, en of ze daarom bin­nen 24 uur met een eind­bod zouden willen komen.
Dat eind­bod hebben we deze avond van alle­bei de par­ti­jen bin­nengekre­gen. Dit­maal niet gelijk qua bedrag maar het ontliep elka­ar niet veel. Het kiezen werd voor een groot deel makke­lijk gemaakt aangezien er bij één bod geen aan­vul­lende voor­waar­den wer­den gesteld en men akko­ord ging met de datum waarop wij pas uit ons huis willen in ver­band met de ver­bouwing aan ons nieuwe optrek­je. Dat bod is het dan ook gewor­den.
Onder voor­be­houd van bedenk­ti­jd en het afs­luiten van een koopovereenkomst kun­nen we con­clud­eren dat al het werk om ons huis pre­sentabel te mak­en z’n vrucht­en al ruim­schoots heeft afge­wor­pen. Iedereen gaf dan wel aan dat we ons geen zor­gen hoef­den te mak­en over de verkoop en daar­van waren we zelf ook wel over­tu­igd, maar het bli­jft toch een span­nende onderne­m­ing. Ik ben blij dat het zo vlot­jes gegaan is.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets