Goed voorbeeld doet goed volgen?

Bij Kit­ty Kili­an las ik de oproep wat wij als blog­gers zelf kun­nen doen aan het waken over onze digi­ta­le pri­va­cy en van de bezoe­kers op onze web­si­te. Ook zij is geschrok­ken van het­geen Mau­rits Mar­tijn en Dimi­tri Tok­met­zis beschrij­ven in hun boek Je hebt wél iets te ver­ber­gen:

[…] als je dit boek leest, sta je er als web­si­te-eige­naar opeens bij stil dat je niet alleen jouw eigen gege­vens, maar ook die van al je bezoe­kers gra­tis en voor niks aan Goog­le levert. En aan Facebook. Of aan Sco­re­Card Research. […] Of aan Gravatar.

Ze kwam hier ach­ter door haar eigen site te laten scan­nen op deze ver­bor­gen trac­kers. Er ble­ken zeven trac­kers op de ach­ter­grond te draai­en die gege­vens van haar bezoe­kers onge­merkt door­slui­zen naar com­mer­ci­ë­le bedrij­ven waar­van het ondui­de­lijk is wat zij er ver­vol­gens mee doen. Het sim­pe­le feit dat je een Like-knop­je voor facebook op je site hebt staan bete­kent al dat bezoe­kers­da­ta gedeeld wordt met facebook. Zelfs als jouw bezoe­ker hele­maal geen facebook account heeft.

Nu kun je de ver­ant­woor­de­lijk­heid natuur­lijk bij je bezoe­kers leg­gen. Als zij niet wil­len dat hun gege­vens gedeeld wor­den moe­ten ze maar zor­gen dat ze hun web­bro­wers zoda­nig heb­ben inge­steld dat ze hun digi­ta­le spo­ren ner­gens ach­ter­la­ten. Maar het is wel zo net­jes, zeker als je deze  aan­tas­ting van onze pri­va­cy enigs­zins wilt inper­ken, om deze trac­kers op je eigen site waar moge­lijk uit te scha­ke­len en/of te ver­van­gen door alter­na­tie­ven die meer pri­va­cy vrien­de­lijk zijn.

Zelf heb ik Ghos­tery geïn­stal­leerd om mij op deze twee gebie­den behulp­zaam te zijn1. Hier­mee kan ik bij elke web­si­te die ik bezoek met­een zien wel­ke trac­kers er draai­en en wat voor doel ze heb­ben. Indien gewenst kan ik ze dan per­ma­nent of tij­de­lijk uit­scha­ke­len. Maar ik kan ook mijn site bezoe­ken en zien wel­ke trac­kers ik zon­der het te weten op mijn bezoe­kers los­laat2.

Dat ble­ken er in mijn geval niet zo heel veel te zijn. Eén om pre­cies te zijn. En die is nu ook uitgeschakeld.

Dus is je digi­ta­le vei­lig­heid je lief, blijf dan gerust mijn site bezoe­ken. Onder­tus­sen ga ik door het met me ver­der ver­die­pen in deze ver­ont­rus­ten­de mate­rie, en ik raad ieder­een dat aan ook te doen. Het boek van Mar­tijn en Tok­met­zis is daar­voor een heel goe­de start. Of kijk van­af maan­dag naar De pri­va­cy­we­ken op NPO3 waar de auteurs van Je hebt wél iets te ver­ber­gen ook aan meewerken.


  1. Of Ghos­tery het bes­te pro­gram­ma in zijn soort is, dat weet ik niet. Indien er alter­na­tie­ven zijn die beter geschikt zijn dan hoor ik het graag. 

  2. Lees hier hoe De Cor­res­pon­dent dit aan­pakt en hoe­veel hoofd­bre­kens het met zich mee­brengt om dit goed te doen.