Goed voorbeeld doet goed volgen?

digitalesporen

Bij Kit­ty Kil­ian las ik de oproep wat wij als blog­gers zelf kun­nen doen aan het wak­en over onze dig­i­tale pri­va­cy en van de bezoek­ers op onze web­site. Ook zij is geschrokken van het­geen Mau­rits Mar­ti­jn en Dim­itri Tok­met­zis beschri­jven in hun boek Je hebt wél iets te ver­ber­gen:

[…] als je dit boek leest, sta je er als web­site-eige­naar opeens bij stil dat je niet alleen jouw eigen gegevens, maar ook die van al je bezoek­ers gratis en voor niks aan Google lev­ert. En aan Face­book. Of aan Score­Card Research. […] Of aan Gra­vatar.

Ze kwam hier achter door haar eigen site te lat­en scan­nen op deze ver­bor­gen track­ers. Er bleken zeven track­ers op de achter­grond te draaien die gegevens van haar bezoek­ers onge­merkt doorsluizen naar com­mer­ciële bedri­jven waar­van het onduidelijk is wat zij er ver­vol­gens mee doen. Het sim­pele feit dat je een Like-knop­je voor face­book op je site hebt staan betekent al dat bezoek­ers­da­ta gedeeld wordt met face­book. Zelfs als jouw bezoek­er hele­maal geen face­book account heeft.
Nu kun je de ver­ant­wo­ordelijkheid natu­urlijk bij je bezoek­ers leggen. Als zij niet willen dat hun gegevens gedeeld wor­den moeten ze maar zor­gen dat ze hun web­brow­ers zodanig hebben ingesteld dat ze hun dig­i­tale sporen ner­gens achter­lat­en. Maar het is wel zo net­jes, zek­er als je deze  aan­tast­ing van onze pri­va­cy enigszins wilt inperken, om deze track­ers op je eigen site waar mogelijk uit te schake­len en/of te ver­van­gen door alter­natieven die meer pri­va­cy vrien­delijk zijn.
Zelf heb ik Ghostery geïn­stalleerd om mij op deze twee gebieden behulpza­am te zijn1. Hier­mee kan ik bij elke web­site die ik bezoek meteen zien welke track­ers er draaien en wat voor doel ze hebben. Indi­en gewenst kan ik ze dan per­ma­nent of tijdelijk uitschake­len. Maar ik kan ook mijn site bezoeken en zien welke track­ers ik zon­der het te weten op mijn bezoek­ers loslaat2.
Dat bleken er in mijn geval niet zo heel veel te zijn. Eén om pre­cies te zijn. En die is nu ook uit­geschakeld.
Dus is je dig­i­tale vei­ligheid je lief, bli­jf dan gerust mijn site bezoeken. Onder­tussen ga ik door het met me verder verdiepen in deze veron­trustende materie, en ik raad iedereen dat aan ook te doen. Het boek van Mar­ti­jn en Tok­met­zis is daar­voor een heel goede start. Of kijk vanaf maandag naar De pri­va­cy­weken op NPO3 waar de auteurs van Je hebt wél iets te ver­ber­gen ook aan meew­erken.
~ ~ ~


  1. Of Ghostery het beste pro­gram­ma in zijn soort is, dat weet ik niet. Indi­en er alter­natieven zijn die beter geschikt zijn dan hoor ik het graag. 

  2. Lees hier hoe De Cor­re­spon­dent dit aan­pakt en hoeveel hoofd­brekens het met zich mee­brengt om dit goed te doen. 

Geef een reactie