20161018

Waar ik de tijd van­daan haal is me een raad­sel maar deze avond zat ik plots met een deel uit de serie A song of Ice and Fire op de bank. In de zomer­va­kan­tie had ik Book One: A Game of Thro­nes gele­zen en nu was ik bezig in Book Two: A Clash of Kings. Ik vroeg me af of ik alle delen zou weten uit te lezen voor­dat de DVD’s van sei­zoen 6 beschik­baar zou­den komen. Inmid­dels wist ik allang dat de boe­ken en de tv-serie gaan­de­weg het ver­haal uit elkaar waren gegroeid waar­door ik me dus geen illu­sies hoef­de te maken dat ik door snel te lezen eer­der dan mijn Inge zou weten hoe het ver­der ging met de wei­ni­ge per­so­na­ges van het eer­ste uur die nog wel in leven waren aan het eind van sei­zoen 5.

Toch had ik tij­dens het lezen van A Game of Thro­nes even met idee gespeeld om een poging te wagen alles in één ruk te uit te lezen. Omdat ik bang was vol­le­dig de weg kwijt te gera­ken wan­neer ik hal­ver­we­ge het lezen weer met een nieuw sei­zoen op DVD zou begin­nen. Er kwam ech­ter een hoop tus­sen waar­door het er niet van geko­men is. Nu leek me dat als­nog een plan wat mis­schien kans van sla­gen had. Ten­slot­te lezen de boe­ken lek­ker vlot­jes weg.

Eens zien hoe­veel ik nog te gaan heb:

  • A Game of Thro­nes — 835 blad­zij­des — gelezen
  • A Clash of Kings — 1009 blad­zij­des — inmid­dels op blad­zij­de 242
  • A Storm of Swords — 1177 blad­zij­des — nog te lezen
  • A Feast for Crows — 1060 blad­zij­des — nog te lezen
  • A Dan­ce with Dra­gons — 1112 blad­zij­des — nog te lezen

En wan­neer komt de DVD-box uit?

Ok, 14 novem­ber dus. Dat bete­kent met nog zo’n 25 dagen te gaan dat ik iede­re dag 150 blad­zij­des moet lezen om die klus te kla­ren. Of ik kan pro­be­ren de DVD’s zolang apart te leg­gen tot­dat de kerst­va­kan­tie aan­breekt. We gaan het zien, euh lezen…

~ ~ ~

PS: Natuur­lijk ga ik het niet red­den om de boe­ken eerst te lezen alvo­rens met de DVD’s te begin­nen. Tegen de tijd dat ik de boe­ken uit heb met mijn hui­di­ge lees­tem­po plus wat ik daar­naast alle­maal nog wil lezen, is de tech­no­lo­gie om DVD’s af te spe­len allang ver­dwe­nen. De DVD-spe­ler die we in huis heb­ben is eigen­lijk al ern­stig aan ver­van­ging toe, dus mis­schien is het wel han­dig om alvast een reser­ve aan te schaf­fen voor­dat het te laat is.

PS1: Op de site van Elec­tric Lit zag ik een ont­moe­di­gend over­zicht staan van de lees­tijd ver­bon­den aan ‘klas­sie­kers’. Ont­moe­di­gend in de zin dat de A song of Ice and Fire serie op de hoog­ste plaats staat qua tijd die je nodig hebt om het in z’n geheel te lezen. Klik hier voor de Infographic.