Yes, he did it also!

We zijn iets meer dan een jaar ver­der en dit­maal is het de beurt aan klein­zoon Milan om af te zwem­men voor diplo­ma A.
Opnieuw was het Phar­rell Wil­li­ams met Hap­py die voor de muzi­ka­le omlijs­ting zorg­de ter­wijl de exa­men­kan­di­daatjes zich naar de start­blok­ken bega­ven voor hun eer­ste proe­ve van bekwaam­heid: het zwem­men met kle­ren aan. Milan wist een plaats­je voor­aan te bemach­ti­gen zodat hij met­een kon begin­nen. Hij had er al de hele dag zin in!
img_2755 img_2756
Daar­na was het uit­kle­den en terug het bad in om onder water door het gat in de mat te zwem­men (iets waar Noah vorig jaar de eer­ste keer wat moei­te mee had). Ver­vol­gens twee baan­tjes school­slag, twee baan­tjes rug­slag, een hal­ve baan borst­crawl, een hal­ve baan rug­crawl en tus­sen­door drij­ven op de rug en op de buik. Als laat­ste test nog 60 secon­den watertrappelen.
img_2769
Toen ze hier­mee klaar waren moesten ze zich ver­za­me­len bij de bad­mees­ters. Daar werd hun een t‑shirt uit­ge­reikt indien ze geslaagd waren. Wij wer­den al die tijd in span­ning gehouden.

img_2774

Tot­dat ze ieder­een zich op com­man­do omdraai­de en het shirt liet zien. Ze waren alle­maal geslaagd!

img_2777
De klus was geklaard. De buit bin­nen. Nu sloeg de als­nog de ver­moeid­heid toe.
img_2778
Maar na het omkle­den was daar niets meer van te merken.
img_2780
Alleen nog even het diplo­ma opha­len en toe­ge­juicht wor­den op het podi­um door de ver­za­mel­de menigte.

[Klik op de afbeel­ding om de video op vimeo.com te bekijken]

~ ~ ~


1 reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *