20161025

Bedreigde naamsoort laat wonderbaarlijk herstel zien

Pel­le­naars of Peelenaers?

De naam Pel­le­naars wordt pas na de invoe­ring van de bur­ger­lij­ke stand in 1811 con­se­quent op dezelf­de wij­ze geschre­ven. Voor die tijd kwam de naam voor in ker­ke­lij­ke doop‑, trouw- en begraaf­boe­ken, waar­bij men niet al te sys­te­ma­tisch en con­se­quent te werk ging en de naam vaak fone­tisch werd genoteerd.

Van­af het oudst beken­de, gevon­den fami­lie­lid Peter Anto­nis­sen PEELENAERS, in de 17e eeuw, komt de fami­lie­naam voor mid­dels diver­se schrijfwijzen:

PEELENAERS,
PELENAER,
PEELENEERS,
PELENAERS,
PEELNAERS,
PELLENEERS,
PELLENERS
en PELLENAERS1.

PELEN bete­kent het van haren ont­doen, of het ont­ha­ren van hui­den. In het zuid-neder­lands gebruikt men hier­voor het werk­woord PELLEN.

[uit: De dynas­tie Pel­le­naars — stam­boom­on­der­zoek door Pier­re Pel­le­naars in sep­tem­ber 2001]

In 2007 wer­den er in totaal nog maar 25 per­so­nen met de ach­ter­naam Pel­le­naars in Neder­land gesig­na­leerd. Een terug­val van 3 stuks ten opzich­te de tel­ling in 1947. Elke twin­tig jaar één Pel­le­naars min­der. In dit tem­po zou over 500 jaar de naam­soort Pel­le­naars hele­maal uit Neder­land ver­dwe­nen zijn.

Geluk­kig (voor die­ge­nen die de naam­soort Pel­le­naars een warm hart toe­dra­gen) lijkt het tij zich te keren. Vol­gens de meest recen­te gege­vens uit 2014 heeft het geslacht Pel­le­naars zich won­der­baar­lijk her­steld en zijn er in zeven jaar tijd maar liefst 19 nieu­we ach­ter­naam­ge­no­ten bij­ge­ko­men. We kun­nen hier spre­ken van een ware geboor­tetsuna­mi! Nog even en Pel­le­naars is de meest voor­ko­men­de naam­soort in de wereld!


  1. Ach­ter­af bezien zijn al die fou­tie­ve schrijf­wij­zes van mijn ach­ter­naam zo gek nog niet