Bedreigde naamsoort laat wonderbaarlijk herstel zien

Pel­lenaars of Pee­le­naers?

De naam Pel­lenaars wordt pas na de invo­er­ing van de burg­er­lijke stand in 1811 con­se­quent op dezelfde wijze geschreven. Voor die tijd kwam de naam voor in kerke­lijke doop-, trouw- en begraaf­boeken, waar­bij men niet al te sys­tem­a­tisch en con­se­quent te werk ging en de naam vaak fonetisch werd geno­teerd.

Vanaf het oudst bek­ende, gevon­den fam­i­lielid Peter Antonis­sen PEELENAERS, in de 17e eeuw, komt de fam­i­lien­aam voor mid­dels diverse schri­jfwi­jzen:

PEELENAERS,
PELENAER,
PEELENEERS,
PELENAERS,
PEELNAERS,
PELLENEERS,
PELLENERS
en PELLENAERS1.

PELEN betekent het van haren ont­doen, of het ontharen van huiden. In het zuid-ned­er­lands gebruikt men hier­voor het werk­wo­ord PELLEN.

[uit: De dynas­tie Pel­lenaars — stam­boomon­der­zoek door Pierre Pel­lenaars in sep­tem­ber 2001]

In 2007 wer­den er in totaal nog maar 25 per­so­n­en met de achter­naam Pel­lenaars in Ned­er­land ges­ig­naleerd. Een terug­val van 3 stuks ten opzichte de telling in 1947. Elke twintig jaar één Pel­lenaars min­der. In dit tem­po zou over 500 jaar de naam­soort Pel­lenaars hele­maal uit Ned­er­land verd­we­nen zijn.

pellenaars2007

Gelukkig (voor diege­nen die de naam­soort Pel­lenaars een warm hart toe­dra­gen) lijkt het tij zich te keren. Vol­gens de meest recente gegevens uit 2014 heeft het ges­lacht Pel­lenaars zich won­der­baar­lijk her­steld en zijn er in zeven jaar tijd maar lief­st 19 nieuwe achter­naamgenoten bijgekomen. We kun­nen hier spreken van een ware geboortet­suna­mi! Nog even en Pel­lenaars is de meest voorkomende naam­soort in de wereld!

pellenaars2014

~ ~ ~


  1. Achter­af bezien zijn al die foutieve schri­jfwi­jzes van mijn achter­naam zo gek nog niet 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets