The pros and cons van mooi wonen

Met min­der dan twee maan­den te gaan tot­dat we de sleu­tel van onze nieu­we woning zul­len krij­gen besloot ik van­daag eens uit te zoe­ken of we gebruik kun­nen blij­ven maken van onze hui­di­ge inter­net­pro­vi­der. Niet dat we er zo gewel­dig tevre­den over zijn, maar bij een even­tu­e­le over­stap raken we de email­adres­sen kwijt die we al van­af 1999 in gebruik heb­ben. En dat brengt dan ook weer extra werk met zich mee.

Het begon goed. Een van de vele inter­net­post­co­de­checks die er blij­ken te zijn gaf aan dat er glas­ve­zel lag. Had ik eer­lijk gezegd niet ver­wacht. Maar geen kabel. En laat de pro­vi­der waar wij al die jaren klant zijn nu net geen inter­net via glas­ve­zel te leve­ren. Voor de zeker­heid toch even tele­fo­nisch con­tact met hen gezocht. We waren er snel uit. Op ons nieu­we adres leve­ren zij geen enke­le dienst.

Na deze tegen­slag ver­werkt te heb­ben met een ster­ke kop kof­fie ver­vol­gens de eer­ste de bes­te glas­ve­zel­aan­bie­der gebeld. Op de post­co­de­check ston­den een aan­tal ver­ge­lijk­ba­re all-in-one pak­ket­ten ver­meld als die we nu via kabel heb­ben. Kwes­tie van ver­ge­lij­ken en er een­tje kie­zen. Helaas was dat niet het geval. De inter­net­snel­he­den waar­uit ik een keu­ze kon maken waren hele­maal niet van toe­pas­sing op ons adres. Erger nog, niet alleen ligt er geen kabel, er valt ook geen glas­ve­zel in vel­den of wegen te beken­nen. Een pre­his­to­ri­sche VDSL ver­bin­ding is waar we het mee moe­ten doen.

Met een beet­je geluk kun­nen we reke­nen op een down­lo­ad­snel­heid van 7Mbit/s. Dat viel te lezen in de uiterst klei­ne let­ter­tjes op de post­co­de­chec­ker. Waar­om er dan toch recla­me gemaakt werd voor pak­ket­ten die niet aan­ge­schaft kon­den wor­den was iets wat nie­mand mij kon dui­de­lijk maken van alle pro­vi­ders die ik van­daag aan de lijn kreeg. De eni­ge help­deskme­de­wer­ker die een fat­soen­lijk en ogen­schijn­lijk eer­lijk ver­haal afstak was Freek van XS4ALL.

Zeker in het bui­ten­ge­bied? zo con­clu­deer­de hij opge­wekt nadat ik hem ver­teld had van mijn bevin­din­gen. Dan zal ik u eerst feli­ci­te­ren met uw nieu­we woning. Maar hou er reke­ning mee dat hoe mooi­er de woning, hoe pro­ble­ma­ti­scher de inter­net­ver­bin­ding in veel geval­len is. Laten we eens kij­ken wat we voor u kun­nen betekenen.

En uit­ein­de­lijk kon hij veel voor mij bete­ke­nen. Ik zoek nog wat rond maar ik denk er wel uit te zijn. Even­tu­eel alleen nog infor­ma­tie ver­za­me­len of een scho­tel voor de TV mis­schien han­di­ger is, zodat de vol­le­di­ge VDSL ver­bin­ding gebruikt kan wor­den voor internet.

Voor de zeker­heid zijn we in de namid­dag even naar ons toe­kom­sti­ge adres gere­den. Die 7 Mbit/s zijn hele­maal terecht.

~ ~ ~