The pros and cons van mooi wonen

Met min­der dan twee maan­den te gaan tot­dat we de sleu­tel van onze nieuwe won­ing zullen kri­j­gen besloot ik van­daag eens uit te zoeken of we gebruik kun­nen bli­jven mak­en van onze huidi­ge inter­net­provider. Niet dat we er zo geweldig tevre­den over zijn, maar bij een eventuele over­stap rak­en we de emailadressen kwi­jt die we al vanaf 1999 in gebruik hebben. En dat brengt dan ook weer extra werk met zich mee.

Het begon goed. Een van de vele inter­net­post­codechecks die er blijken te zijn gaf aan dat er glasvezel lag. Had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Maar geen kabel. En laat de provider waar wij al die jaren klant zijn nu net geen inter­net via glasvezel te lev­eren. Voor de zek­er­heid toch even tele­fonisch con­tact met hen gezocht. We waren er snel uit. Op ons nieuwe adres lev­eren zij geen enkele dienst.

Na deze tegenslag ver­w­erkt te hebben met een sterke kop koffie ver­vol­gens de eerste de beste glasveze­laan­bieder gebeld. Op de post­codecheck ston­den een aan­tal vergelijk­bare all-in-one pakket­ten ver­meld als die we nu via kabel hebben. Kwest­ie van vergelijken en er een­t­je kiezen. Helaas was dat niet het geval. De inter­net­snel­he­den waaruit ik een keuze kon mak­en waren hele­maal niet van toepass­ing op ons adres. Erg­er nog, niet alleen ligt er geen kabel, er valt ook geen glasvezel in velden of wegen te beken­nen. Een pre­his­torische VDSL verbind­ing is waar we het mee moeten doen.

Met een beet­je geluk kun­nen we reke­nen op een down­load­snel­heid van 7Mbit/s. Dat viel te lezen in de uiterst kleine let­tert­jes op de post­codecheck­er. Waarom er dan toch reclame gemaakt werd voor pakket­ten die niet aangeschaft kon­den wor­den was iets wat nie­mand mij kon duidelijk mak­en van alle providers die ik van­daag aan de lijn kreeg. De enige helpdeskmedew­erk­er die een fat­soen­lijk en ogen­schi­jn­lijk eerlijk ver­haal afs­tak was Freek van XS4ALL.

Zek­er in het buitenge­bied? zo con­cludeerde hij opgewekt nadat ik hem verteld had van mijn bevin­din­gen. Dan zal ik u eerst feliciteren met uw nieuwe won­ing. Maar hou er reken­ing mee dat hoe mooier de won­ing, hoe prob­lema­tis­ch­er de inter­netverbind­ing in veel gevallen is. Lat­en we eens kijken wat we voor u kun­nen beteke­nen.

En uitein­delijk kon hij veel voor mij beteke­nen. Ik zoek nog wat rond maar ik denk er wel uit te zijn. Eventueel alleen nog infor­matie verza­me­len of een scho­tel voor de TV miss­chien hand­i­ger is, zodat de volledi­ge VDSL verbind­ing gebruikt kan wor­den voor inter­net.

Voor de zek­er­heid zijn we in de namid­dag even naar ons toekom­stige adres gere­den. Die 7 Mbit/s zijn hele­maal terecht.

~ ~ ~

  • De pri­js van mooi wonen. Als je toch van emailadres moet veran­deren zou ik er een kop­pe­len aan een eigen domein­naam. Voor een paar euro bij Just host te kopen.

  • Haha, mooie regel. Hoe mooier je woont, hoe slechter de faciliteit­en?! Toen ik bij KPN werk­te had­den ze het alti­jd over de spreek­wo­ordelijke weduwe in Appelscha, waar ze voor een paar gulden toch een tele­foon­verbind­ing aan moesten leggen. Al moesten ze daar hon­der­den of duizen­den guldens in investeren om er een lijn naar toe te leggen. Was wet­telijke ver­plicht­ing. Maar dat hoeft ken­nelijk niet meer!
    Inter­net is voor jul­lie alle­bei wel belan­grijk, he? benieuwd hoe het uit­pakt. Maar een uitzicht zal inder­daad veel goed mak­en!

    • Ik vroeg nog wat het zou kosten om glasvezel aan te leggen. Dan moet je reken­ing houden met zo’n hon­der­duizend euro was het laconieke antwo­ord. Inter­net is belan­grijk voor ons, maar zo belan­grijk…?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets