Tijd voor innovatie

Klik op de ban­ner en ga naar de web­site van Sur­vival Mate­ri­alen

We had­den van­daag de gele­gen­heid om nieuwe sportk­led­ing met opdruk uit te zoeken bij Sur­vival Mate­ri­alen in Bree­den­broek. Het leek me een uit­gelezen kans om ook weer eens naar nieuwe schoe­nen te kijken. De Brooks die ik sinds feb­ru­ari draag sli­jten weliswaar min­der snel dan het vorige mod­el, maar hele­maal tevre­den ben ik er niet over. Ook het paar Adi­das dat ik als reserve gebruik weten me niet echt te beko­ren. Ondanks veelvuldig gebruik bli­jven ze stug en bin­nenin is de afw­erk­ing zodanig slordig dat een aan­tal scherpe rand­jes bli­jven irriteren. Miss­chien toch maar schoe­nen van een ander merk proberen. En dan is het natu­urlijk geweldig dat je je kunt lat­en voor­licht­en door ervaren atleten die weten waar goed mate­ri­aal aan moet vol­doen.

De ont­vangst was lekker informeel geregeld. In afwacht­ing van de leden die zich aangemeld had­den was het goed ver­to­even bij de houtkachel ter­wi­jl er koffie en thee geserveerd werd. Onder­tussen kon­den we al wat rond­kijken in de winkel waar een ruim assor­ti­ment voorhan­den is op het gebied van sur­vival­run, tri­al­run, thri­at­lon en fit­ness. Toen iedereen aan­wezig was kre­gen we uit­leg over de sportk­led­ing waaruit we een keuze kon­den mak­en. Al snel was het een komen en gaan bij de kleed­hok­jes. Uitein­delijk heb ik gekozen voor nieuwe leg­gings en een run­ning jack­et van het merk Fusion. Daar­na werd het tijd om advies te vra­gen voor andere schoe­nen.

Na wat over en weer gepraat werd mij aanger­aden om de X-Claw 275 uitvo­er­ing van het merk INOV-8 uit te proberen. Buiten kon ik op het ter­rein wat rond­jes lopen om te ervaren hoe de pasvorm was. Dat voelde eigen­lijk meteen heel com­fort­a­bel aan. De andere schoe­nen die ik ook nog gepast heb kon­den daar niet aan tip­pen. Maar hoe zouden ze zit­ten tij­dens een sur­vival­run? Kwam het even goed uit dat we na het passen van de kled­ing ook nog een sur­vival­run clin­ic had­den. We kon­den zo vanu­it de winkel naar een werke­lijk prachtige hin­dernis­baan met super com­bi ren­nen om daar onder deskundi­ge begelei­d­ing van Bian­ca en Her­bert de fijnere kneep­jes van het sur­vival­run­nen uit­gelegd en voorgedaan te kri­j­gen.

Het was zo leerza­am en inspir­erend dat ik bin­nen de kort­ste keren ver­gat dat ik nieuwe schoe­nen aan­had. Ze knelden niet, ik gleed niet uit, er zat niets te verve­len van bin­nen. Omdat ze zo heer­lijk zat­en heb ik ze aange­houden toen ik naar huis ging. Een per­fecte ken­nis­mak­ing wat mij betre­ft.

Klik op het plaat­je voor meer info over X-Claw 275 op de site van INOV-8

~ ~ ~

PS: Er zijn tij­dens de sur­vival clin­ic ook foto’s gemaakt door Natas­ja Fri­jters en Ron Sep. Zodra ik wat gevon­den heb zal ik ze hier plaat­sen.

PS1: De foto’s van Natas­ja heb ik inmid­dels doorges­tu­urd gekre­gen en die van Ron Sep zijn hier te vin­den op Google. Een aan­tal heb ik hieron­der geplaatst.

De hin­der­nis baan van Sur­vival Mate­ri­alen ligt goed ver­stopt in een bos nabij.

Bij de com­bi­natiehin­der­nis aangekomen kre­gen we eerst wat algemene instruc­ties en daar­na begonnen we aan de warm­ing up.


Bij de swingover dikke balk wees Her­bert mij erop dat ik te veel op armkracht omhoog ging in plaats van een goede voetk­lem te zetten. Slordig. Met wat meer aan­dacht voor mijn tech­niek ging het daar­na een stuk beter. De truc is om de laat­ste voetk­lem voor­dat je over de balk gaat zo hoog mogelijk te zetten en dan goed de benen te strekken vanu­it die voetk­lem zodat je hoog over de balk komt en ver erover heen kunt reiken. Maar het bli­jft een lastige hin­der­nis.Vanu­it het net de apen­hang in. Dat gaf verder geen prob­le­men. Wat me wel opviel was dat alle hin­dernissen stan­daard een stuk hoger waren dan ik gewend ben bij ons op het train­ing­ster­rein. Dat voelt toch net even iets anders aan. En natu­urlijk moet je ook con­tinu wat hoger klim­men, wat je op een gegeven ook gaat voe­len.


De tri­an­gels waren van­wege de miez­er­re­gen erg glad. Van Her­bert kre­gen we de tip om telkens bij te pakken in dezelfde tri­an­gel en dan pas naar de vol­gende te gaan. Dan hou je net iets meer grip. Bij de korte touwt­jes (geen foto’s van) liet Bian­ca zien hoe zij met een gestrek­te arm hoog in het touw ging hangen en dan met haar andere arm laag het vol­gende touw pak­te. En dan weer hoog bij­pakken met je andere arm. Het zag er vreemd uit maar het voelde makke­lijk­er aan dan ik had gedacht. Een nieuwe tech­niek die ik nog wat meer ga oefe­nen.

Nadat we ons vol­doende had­den kun­nen uitleven in de ver­schil­lende hin­dernissen kre­gen we bij terugkomst op het ter­rein nog een ste­vig toet­je te ver­w­erken. Eerst 20 sec­on­den zijwaarts lunges (uit­stap­pen en diep door de knieën gaan), daar­na 10 sec­on­den rust. Gevol­gd door 20 sec­on­den door de knieën gaan, de grond aan­tikken en dan omhoog sprin­gen met je armen gestrekt. Ver­vol­gens opnieuw 10 sec­on­den rust. Dit alles vier keer.


Ik had het niet verwacht, maar deze laat­ste oefen­ing van slechts in totaal vier minuten sloopte me hele­maal. Wat was dat zwaar! Al in de auto op weg naar huis voelde ik de eerste spier­pi­jn in mijn boven­be­nen en billen opkomen. Kor­tom, een welbest­ede mid­dag.

~ ~ ~

Iets voor jou, dat sur­vival­run­nen? Kom dan eens een keert­je kijken bij Sur­vival­run Train­ings­groep Arn­hem. Of check voor een verenig­ing bij jou in de buurt.

~ ~ ~

  • Haha! Ik vind het zo ongelofe­lijk klinken al dat gesur­vival van jou, zo heftig! Met de foto’s erbij hele­maal! Heel gaaf! En ik herken die excite­ment van beter wor­den, van kleine din­gen ont­dekken waar­door je beter wordt. Leuk om te lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets