Mijnheer Welstand zegt oké!

Qua plan­ning hangt er veel vanaf of de uit­brei­d­ing van ons nieuwe huis zoals wij het in gedacht­en hebben goedgekeurd gaat wor­den. Van­daag kre­gen we het bericht dat het er goed uitzi­et. De wel­stand­com­missie heeft geen bezwaar tegen het extra vol­ume aan woon­ruimte zodat het nu wacht­en is tot­dat de bouwver­gun­ning formeel door de bureau­cratis­che molen is voor­dat we op 1 feb­ru­ari de sleu­tel kri­j­gen.
Onder­tussen zijn we er nog niet hele­maal uit hoe het er ron­dom ons huis moet gaan uitzien. We hebben veel opties bespro­ken maar zo langza­mer­hand wordt het belan­grijk dat we defin­i­tieve keuzes mak­en zodat alles wat daar­voor nodig is om het te realis­eren besteld kan wor­den. Een 3D teken­ing kan dan erg hand­ig zijn. Het maakt alles net iets visuel­er dan een ‘plat’ bove­naanzicht.
Van­daag had­den we een zoveel­ste gesprek met de tuinar­chi­tecte en opnieuw kwam ze met een verdere uitwerk­ing van hoe we onze tuin in gedacht­en hebben. Het begint er steeds meer op te lijken. Wat ik mooi vond waren de tekenin­gen waar je een idee kreeg hoe je op de tuin uitk­ijkt vanu­it de keuken. Zo kri­jg je een veel beter beeld of de posi­tie van de vijver juist gekozen is indi­en we er goed zicht op willen hebben tij­dens bijvoor­beeld het koken of wan­neer we in de serre zit­ten.
Vol ent­hou­si­asme zijn we bezig geweest met het invullen van welke bomen, stru­iken, planten en soorten tegels en stapel­ste­nen we willen gebruiken. We kun­nen niet wacht­en tot de vol­gende teken­ing klaar is met die details erin ver­w­erkt.

1 Comment

Geef een reactie