Mijnheer Welstand zegt oké!

Qua plan­ning hangt er veel van­af of de uit­brei­ding van ons nieu­we huis zoals wij het in gedach­ten heb­ben goed­ge­keurd gaat wor­den. Van­daag kre­gen we het bericht dat het er goed uit­ziet. De wel­stand­com­mis­sie heeft geen bezwaar tegen het extra volu­me aan woon­ruim­te zodat het nu wach­ten is tot­dat de bouw­ver­gun­ning for­meel door de bureau­cra­ti­sche molen is voor­dat we op 1 febru­a­ri de sleu­tel krijgen.
Onder­tus­sen zijn we er nog niet hele­maal uit hoe het er rond­om ons huis moet gaan uit­zien. We heb­ben veel opties bespro­ken maar zo lang­za­mer­hand wordt het belang­rijk dat we defi­ni­tie­ve keu­zes maken zodat alles wat daar­voor nodig is om het te rea­li­se­ren besteld kan wor­den. Een 3D teke­ning kan dan erg han­dig zijn. Het maakt alles net iets visu­e­ler dan een ‘plat’ bovenaanzicht.
Van­daag had­den we een zoveel­ste gesprek met de tuin­ar­chi­tec­te en opnieuw kwam ze met een ver­de­re uit­wer­king van hoe we onze tuin in gedach­ten heb­ben. Het begint er steeds meer op te lij­ken. Wat ik mooi vond waren de teke­nin­gen waar je een idee kreeg hoe je op de tuin uit­kijkt van­uit de keu­ken. Zo krijg je een veel beter beeld of de posi­tie van de vij­ver juist geko­zen is indien we er goed zicht op wil­len heb­ben tij­dens bij­voor­beeld het koken of wan­neer we in de ser­re zitten.
Vol enthou­si­as­me zijn we bezig geweest met het invul­len van wel­ke bomen, strui­ken, plan­ten en soor­ten tegels en sta­pel­ste­nen we wil­len gebrui­ken. We kun­nen niet wach­ten tot de vol­gen­de teke­ning klaar is met die details erin verwerkt.

One thought on “Mijnheer Welstand zegt oké!

  1. Plan­nen maken … heer­lijk en tijd­ro­vend. Fij­ne ein­de­jaars­da­gen en een gezond en hoop­vol 2017!

Comments are closed.