Zaterdag, 24 december 2016

Dag facebook. Hope­lijk niet tot ziens.

Weet je zeker dat ze zo vroeg al open zijn? vroeg Inge toen we onder­weg waren naar de super­markt. Op de auto­ra­dio klonk het nieuws van zeven uur. Ik stel­de haar gerust en hoop­te er onder­tus­sen het bes­te van. Vijf minu­ten later lie­pen we door een gro­ten­deels ver­la­ten Albert Heijn XXL. Vol­le schap­pen en geen rij­en zorg­den ervoor dat we snel ons lijst­je kon­den afwer­ken en bin­nen het uur weer thuis waren.

Als com­pen­sa­tie voor deze opof­fe­rings­ge­zind­heid trak­teer­den we ons­zelf op een uit­ge­breid ont­bijt met aller­lei lek­ker­nij­en die we anders nooit in huis heb­ben. In een opwel­ling had ik er bij­na een foto van gemaakt om op facebook te pos­ten. Als onder­schrift iets in de trant van hoe wij nu al klaar waren met het bin­nen­ha­len van alle extra bood­schap­pen die nodig zijn om de kerst­da­gen te laten onder­schei­den van een nor­maal week­end. In plaats daar­van ver­wij­der­de ik mijn account.

Weet je het zeker? Ja? Dan geven we je nog twee weken bedenk­tijd, voor het geval je spijt krijgt. Bij eutha­na­sie krijg je offi­ci­eel een week bedenk­tijd. Met die beslis­sing denkt men min­der moei­te te heb­ben.
[p.87, De gij­ze­laar, Karin Giphart]

Het is niet de eer­ste keer dat ik mijn facebook account heb ver­wij­derd. Ergens hoop ik wel dat het de laat­ste keer is geweest. Ik word een beet­je moe van mezelf met dat beslui­te­loos gedrag door de jaren heen. Waar­om trap ik er toch elke keer weer in om een soci­al media account aan te maken ter­wijl ik weet dat het uit­ein­de­lijk niets voor me is? Omdat erva­ring geleerd heeft dat ik er niet goed mee kan omgaan.

Als ik een­maal een account heb dan wil ik bij­blij­ven. Lezen wat ande­ren heb­ben gedeeld. Even­tu­eel een reac­tie geven. Zelf iets pos­ten. Waar ande­ren weer op rea­ge­ren. Daar gaat onge­merkt best wel wat tijd in zit­ten. Ik wil niet zeg­gen dat het weg­ge­gooi­de tijd is, maar in veel geval­len is het toch tijd die ik eigen­lijk aan iets anders had wil­len besteden.

Nu kun je jezelf ‘bescher­men’ door bij­voor­beeld noti­fi­ca­ties en der­ge­lij­ke uit te zet­ten. Zodat je niet con­ti­nu gestoord (en ver­leid) wordt door upda­tes van­uit je net­werk. Helaas schijnt dat bij mij niet opti­maal te wer­ken. Wel dat ik niet afge­leid wordt wan­neer ik met iets bezig ben. Doch zodra ik even niets omhan­den heb dan open ik als van­zelf mijn account om te zien wat er zoal aan nieu­we berich­ten is ver­sche­nen. En gaat er onge­merkt weer (heel) wat tijd verloren.

Ik ga hier zeker niet bewe­ren dat al die berich­ten op soci­al media niet lezens­waar­dig zijn. Dat kun je name­lijk zelf voor een groot gedeel­te rege­len door de juis­te per­so­nen te vol­gen of wat fil­ters in te stel­len. Waar het mij meer om gaat is dat ik in veel geval­len ande­re din­gen had wil­len doen dan tijd door te bren­gen op een of ander soci­al media plat­form. Blijk­baar kan ik mezelf er niet vol­doen­de van afscher­men als ik zo’n account heb. Dus zit er niets anders op dan voor de zoveel­ste keer afscheid nemen. En hope­lijk definitief.