De beste wensen voor 2018

Nog een paar uur­tjes en dan zit 2017 er alweer op. Het jaar is voor­bij gevlo­gen. Zeker de eer­ste helft die geheel in het teken stond van de ver­bou­wing en ver­hui­zing heb­ben we als in een rol­ler­coas­ter beleefd. Geen moment van rust zo leek het. Dat kwam pas mid­den in de zomer toen we enke­leLees ver­der…De bes­te wen­sen voor 2018

Peter Pellenaars gaat commercieel

We zijn dan wel gro­ter gaan wonen, maar dat bete­kent niet auto­ma­tisch dat ik meer ruim­te voor mijn boek­ver­za­me­ling heb. Eer­der het omge­keer­de. Mijn stu­deer­ka­mer heeft min­der kast­ruim­te en ver­der zijn de plek­ken ofwel niet echt han­dig (de zol­der van het huis) of niet geschikt (de zol­der van de schuur). Er zit dus niets andersLees ver­der…Peter Pel­le­naars gaat commercieel

Voorspoed

Het begon met mijn nieu­we bril­len­gla­zen. Pas toen ik ze besteld, ont­van­gen en betaald had kwam ik erach­ter dat mijn ver­ze­ke­ring alleen een ver­goe­ding uit­keert indien ik naar de bij hun aan­ge­slo­ten opti­cien was gegaan. Niet veel later reed Inge met haar auto tegen een ande­re auto aan waar­bij geluk­kig de scha­de alleen mate­ri­eel was.Lees ver­der…Voor­spoed

Onverslaanbare strategie

Bij mijn ouders thuis speel­den we vaak tij­dens de kerst­va­kan­tie aller­lei bord­spel­len. Natuur­lijk was Mens Erger Je Niet een jaar­lijks terug­ke­ren­de favo­riet, maar ook Stra­tego stond hoog op het lijst­je. Een nadeel was alleen dat je het slechts met twee per­so­nen kunt spe­len. Dus min­der geschikt als we met z’n vie­ren iets wil­den doen. Uit­ein­de­lijkLees ver­der…Onver­slaan­ba­re strategie

Een nieuwe Game of Thrones

Met eer­ste kerst­dag had­den we geen plan­nen. En geen ver­plich­tin­gen. Alle tijd voor lezen en tv kij­ken. Ein­de­lijk tijd voor Game of Thro­nes. De boe­ken heb ik weer terug­ge­von­den en ondanks alle goe­de voor­ne­mens van ruim een jaar gele­den ben ik pas gevor­derd tot deel 3 — A Storm of Swords. Met de dvd’s zijnLees ver­der…Een nieu­we Game of Thrones

Eerste kerst

Ik zit hier heel alleen kerst­feest te vie­ren. Ieder­een in huis (Inge en de poe­zen) is in die­pe slaap ver­zon­ken. Voor­lo­pig laat ik dat zo, het is nog erg vroeg ten­slot­te. Bui­ten is het don­ker. De straat­lan­taarn werpt een flauw schijn­sel over de straat die er ver­la­ten bij ligt. Aan de over­kant weet ik waterLees ver­der…Eer­ste kerst

Feest onder ouderlijk toezicht

Zomaar van die her­in­ne­rin­gen die plots opko­men wan­neer je een boek leest. In dit geval moest ik den­ken aan een ver­jaar­dags­feest bij een klas­ge­noot tij­dens mijn mid­del­ba­re school­tijd. Dat kwam van­we­ge De tolk van Java door Alfred Bir­ney. Daar­in zoekt een Indi­sche jon­ge­man rond 1950 zijn cor­res­pon­den­tie­vrien­din op in Hel­mond of all pla­ces. Haar ouders heb­benLees ver­der…Feest onder ouder­lijk toezicht

Geef niet toe aan de verleiding

Van­daag zat de dvd-box van Game of Thro­nes bij de post. Ein­de­lijk is nu ook sei­zoen 7 voor ons beschik­baar. We had­den de serie als hard­co­re fans natuur­lijk al veel eer­der kun­nen down­lo­a­den of met een tij­de­lijk abon­ne­ment op HBO kun­nen kij­ken, maar omdat we ooit met dvd’s begon­nen zijn gaan we daar nu net­jesLees ver­der…Geef niet toe aan de verleiding

Gelukkig hebben we het boek nog

Er is me de afge­lo­pen weken ver­schil­len­de malen ver­teld dat ik mijn best moest doen om van­uit Dort­mund tij­dig te arri­ve­ren op de ein­de­jaars­bij­een­komst in Veen­en­daal. Aan­ge­zien ik pas tegen drie uur ’s mid­dags kon ver­trek­ken en de bij­een­komst om half vier van start zou gaan vond ik het een opti­mis­ti­sche gedach­te. Maar ja, ikLees ver­der…Geluk­kig heb­ben we het boek nog

Feestje

Vrij­dag was van­daag een belang­rij­ke dag voor ons. Ik was onder ande­re in Cluj voor de zoge­naam­de ‘site review’. Dit bete­kent dat hoger mana­ge­ment de loca­tie bezoekt en een upda­te krijgt over de plan­nen voor de komen­de jaren. Ook Busi­ness Sys­tems waar­voor ik werk­zaam ben zou aan de beurt komen. De afge­lo­pen tijd had­den we erLees ver­der…Feest­je

Back to Top