Voor de verandering een lijstje met goede voornemens

What a dif­fer­ence a day makes. Gis­teren, 31 decem­ber 2016, klonk het nog erg ver weg wan­neer we het over 1 feb­ru­ari had­den. Deze ocht­end, 1 jan­u­ari 2017, is dat geheel anders. Alsof we plots besef­fen dat we onze tijd hebben zit­ten ver­doen. Een beet­je hebben zit­ten lum­me­len in plaats van bezig te zijn met de aanstaande ver­bouwing.
Natu­urlijk is dat niet het geval. Al vanaf de zomer vorig jaar zijn we eigen­lijk alleen maar het groot­ste deel van onze vri­je tijd bezig met het rege­len van aller­lei zak­en die met de verkoop van ons huidi­ge huis en de aankoop plus ver­bouwing van de nieuwe stek te mak­en hebben. Toch lijkt het alsof het lang niet genoeg is geweest. De urgen­tie laat zich nu echt voe­len.
Het betekent dat we doorschake­len naar een hogere ver­snelling. Er een tand­je bovenop doen. Tenslotte moeten we uiter­lijk 30 april overge­huisd zijn. En dat klinkt ook ineens heel dicht­bij (een opti­mist zou zeggen dat het dan ook zo voor­bij is).
Genoeg te doen dus de komende maan­den. Maar tussen alle bedri­jven door bli­jf ik zek­er vol­doende ruimte voor ontspan­ning reserveren omdat ik weet hoe belan­grijk dat voor me is. Boven­di­en heb ik op kan­toor al afge­spro­ken dat ik regel­matig vri­je dagen opneem want met alleen de week­enden ga ik het niet red­den.
Laat ik daarom voor de veran­der­ing dit jaar wèl eens een lijst­je opstellen met goede voorne­mens:

  • bli­jven sporten; de over­stap die ik vorig jaar na de zomer heb gemaakt naar de wed­stri­jd­klasse Korte Afs­tand sur­vival­run is qua tim­ing niet hand­ig geweest en miss­chien is het ver­standig om voor­lop­ig runs op recre­an­ten­niveau te gaan lopen; maar (tijdelijk) stop­pen is geen optie; mijn streven is om min­i­maal 1x doorde­weeks plus elke zondagocht­end te gaan trainen of een run te lopen;
  • bli­jven lezen; het jaar 2016 was niet echt een top­jaar wan­neer je het aan­tal gelezen titels in ogen­schouw neemt; toch heb ik dat niet zo ervaren; er zat­en een aan­tal dikke pillen tussen en veel tijd is opge­gaan aan de studie pro­ject­man­age­ment waar­voor ik ook een hoop moest lezen; dit jaar bli­jf ik stug door­gaan om beurtel­ings fic­tie en non-fic­tie te lezen; de gen­res of onder­w­er­pen laat ik vooral­snog in het mid­den; wat op mijn pad komt zal ik lezen; als de ver­huiz­ing een­maal achter de rug is en de boeken uit­gepakt dan zien we wel weer verder of ik er wat struk­tu­ur in aan kan bren­gen;
  • bli­jven bloggen; hoewel het hier soms meerdere dagen of langer dan een week stil­valt, kan ik er niet mee stop­pen; ik wil er ook hele­maal niet mee stop­pen; eerder zou ik meer willen bloggen, zelfs als het druk is; het lief­st zou ik willen vast­leggen dat ik iedere dag ga bloggen, maar in die valkuil stap ik niet (meer); laat ik vol­staan met te zeggen dat ik zek­er meerdere keren per week bli­jf bloggen;
  • bli­jven teke­nen; dit is het lastig­ste voorne­men; nu al komt het er veel te weinig van; omdat het nog niet goed in mijn sys­teem zit, valt het vaak als eerste af wan­neer ik weinig tijd heb of moe ben; miss­chien tegen beter weten in zet ik het toch op de lijst;

Daar­naast heb ik enkele voorne­mens die meer in de privé-sfeer zit­ten. Wie weet komen die lat­er nog eens (in ver­hulde vorm) aan bod in blog­posts wan­neer daar aan­lei­d­ing voor is. Voor­lop­ig laat ik het hier­bij.
Rest mij jul­lie allen een heel goed 2017 toe te wensen en dat het nieuwe jaar mag bren­gen waar je naar op zoek bent!
~ ~ ~

Tags

(all tags)

Tweets