Shaker’s Law

Ooit geho­ord van Shaker’s Law? Ik niet. Tot vanavond.
Er werd naar ver­wezen in een reac­tie onder de col­umn I’ve left Twit­ter. It is unus­able for any­one but trolls, robots and dic­ta­tors door Lindy West (waar ik ook nog nooit van geho­ord had). Sinds ik onlangs mijn face­book account heb gede­ac­tiveerd kan ik het niet lat­en om bericht­en te lezen die beves­ti­gen dat ik een goede keuze heb gemaakt. Het geeft me tevens extra muni­tie wan­neer ik bij tijd en wijle weer eens in de verdedig­ing moet om mezelf te ver­ant­wo­or­den voor deze onge­ho­orde daad.
Dit­maal leek de agressieve toon van het gevo­erde debat en de onophoudelijke stroom van bedreigin­gen door anon­ieme trollen de reden voor de colum­niste om op te stap­pen. Niet iets waar ik zelf last van heb (gehad), maar waar ik vol­doende voor­beelden van gezien heb. En dan doel ik niet eens op bek­ende per­so­n­en zoals Syl­vana Simons die con­tinu het doel­wit zijn van nam­ing and sham­ing. Het kan iedereen overkomen wan­neer je je mengt in beladen dis­cussies of onwel­geval­lige menin­gen verkondigt.
Ik had het echter mis voor wat betre­ft de bewee­gre­den die Lindsy West tot haar besliss­ing bracht Twit­ter na vijf jaar vaar­wel te zeggen:

I hate to dis­ap­point any­one, but the break­ing point for me wasn’t the trolls them­selves (if I have learned any­thing from the dark side of Twit­ter, it is how to feel noth­ing when a frog calls you a cunt) – it was the glob­al reper­cus­sions of Twitter’s refusal to stop them.

Lindsy West vraagt zich af waarom ze nog langer rond­hangt op een plat­form ‘that has treat­ed me and the peo­ple I care about so poor­ly’. Daar kan ik me wel in vin­den en het beperkt zich zek­er niet tot twit­ter alleen zoals we alle­maal wel weten. In die zin kan ik beves­ti­gen dat het ook een van de rede­nen voor mij is geweest om face­book de rug toe te keren.
Zodra je per ongeluk bij een willekeurig bericht te ver naar bene­den scrollt loop je in veel gevallen het gevaar om in een beer­put van de meest smerige of racis­tis­che com­mentaren terecht te komen waar­door bin­nen no-time je geloof in de menselijke goed­heid ver­loren is gegaan. Of op z’n minst je plezi­er in verder lezen over is. Meld­ing doen bij de site­be­heerders is onbe­gonnen werk en haalt in de meeste gevallen toch niets uit. Het is vecht­en tegen de bierkaai. Reden voor Lindsy West om de hand­doek in de ring te gooien nu zij het idee heeft dat ‘Twit­ter exec­u­tives did noth­ing’.
Zon­der dat ik zelf zoals gezegd de ervar­ing heb dat ik per­soon­lijk lastig gevallen ben zat ik wel her­haaldelijk instem­mend te knikken tij­dens het lezen. Zie je wel, zo stak ik mezelf een hart onder de riem, het is alleen maar goed dat je gestopt bent met face­book. Daar zien ze me nooit meer terug. Tot­dat ik per ongeluk te ver naar bene­den scrollde en bij de reac­ties plots Shaker’s Law onder ogen kreeg:

Any­one who dra­mat­i­cal­ly announces they are leav­ing a forum/social media is guar­an­teed to return to it. Those who leave qui­et­ly and with­out fuss are the real deal.

Oh oh.
~ ~ ~
Er zijn veel meer van deze zoge­naamde ‘Inter­net Laws’. Hier een overzicht van 13 stuks (inclusief Shaker’s Law) zoals ik die gevon­den heb op LastMinuteWebsite.ca:

 1. Godwin’s Law – Com­par­ing some­thing to Hitler or the Nazis is inevitable in any online dis­cus­sion.
 2. Poe’s Law – With­out a bla­tant dis­play of humour, it is impos­si­ble to make a par­o­dy of fun­da­men­tal­ism that some­one won’t take as real.
 3. Rule 34 – If it exists there IS porn of it.
 4. Skitt’s Law – Any post cor­rect­ing an error in anoth­er post will con­tain at least one error itself. Also the like­li­hood of an error in a post is direct­ly pro­por­tion­al to the embar­rass­ment it will cause the poster.
 5. Cohen’s Law – Who­ev­er resorts to the argu­ment “who­ev­er resorts to the argu­ment that… has auto­mat­i­cal­ly lost the debate” has auto­mat­i­cal­ly lost the debate.
 6. Pommer’s Law – A person’s mind can be changed by read­ing infor­ma­tion on the inter­net. The nature of this change will be: From hav­ing no opin­ion to hav­ing a wrong opin­ion.
 7. The Law of Excla­ma­tion – The more excla­ma­tion points used in an email (or oth­er post­ing), the more like­ly it is a com­plete lie. This is also true for exces­sive cap­i­tal let­ters.
 8. Scopie’s Law – In any dis­cus­sion involv­ing sci­ence or med­i­cine, cit­ing Whale.to as a cred­i­ble source los­es you the argu­ment imme­di­ate­ly …and gets you laughed out of the room.
 9. Danth’s Law – If you have to insist that you’ve won an Inter­net argu­ment, you’ve prob­a­bly lost bad­ly.
 10. Grey’s Law – Any suf­fi­cient­ly advanced incom­pe­tence is indis­tin­guish­able from mal­ice
 11. Shaker’s Law – Those who announce their immi­nent depar­ture from an Inter­net dis­cus­sion forum almost nev­er actu­al­ly leave.
 12. Time­cube Law – The longer the page, the more insane the author.
 13. Skarka’s Law – No mat­ter how vile or inde­fen­si­ble some­thing is, some­one will post some­thing pos­i­tive or in defense of it.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets