Blijven sporten valt niet mee wanneer het gaan al niet lukt

Het was maandag­mid­dag tegen vier uur. Ik vroeg me af of ik op tijd naar huis zou gaan om een rond­je te hard­lopen als start van mijn goede voorne­mens op sport­ge­bied of toch wat langer op kan­toor zou bli­jven om door te werken aan de slides voor de work­shop vol­gende week in Roe­menië. Omdat ik op don­derda­gavond sur­vival­train­ing had gep­land kon ik ook nog op dins­da­gavond gaan hard­lopen. Het werd aldus laat op kan­toor.
Op dins­dag­mid­dag gaf Inge door dat de tuin­man don­derda­gavond langs kon komen om diverse offertes door te bespreken. Of ik mijn plan­ning wilde aan­passen en op woens­da­gavond naar sur­vival­train­ing kon gaan? Flex­i­bel als ik ben (hoewel dat door het weinige sporten van de laat­ste weken niet hele­maal meer opgaat) stemde ik in met het voors­tel maar realiseerde me daar­na dat het wel mijn voorne­men ver­sto­orde om op dins­da­gavond te gaan hard­lopen. Ik vind het namelijk niet zo fijn om de dag voor sur­vival­train­ing te gaan hard­lopen. Het werd aldus opnieuw laat op kan­toor.
Woens­dag­mid­dag kre­gen we een bericht­je van de tuin­man dat hij ook wel diezelfde avond langs kon komen. Ook goed, dan zou ik alsnog op don­derda­gavond kun­nen gaan trainen. ’s Avonds rond acht uur liet de tuin­man weten dat er helaas iets was tus­sen­gekomen. Of het toch op de don­derda­gavond zou kun­nen zoals we oor­spronke­lijk had­den afge­spro­ken. Tuurlijk, geen prob­leem, moet kun­nen (want jul­lie ken­nen mijn rep­u­tatie als flex­i­bel mens intussen). Alleen was het nu wel te laat om nog naar de sur­vival­train­ing te gaan. We had­den al flink gegeten van de stamp­pot en het idee om dan maar met een volle buik een rond­je te gaan hard­lopen sprak me ook niet erg aan. Het werd aldus niet laat op kan­toor maar wel op mijn studeerkamer.
Toen het er deze avond (don­derdag dus) even op leek dat rond zeven uur de tuin­man miss­chien opnieuw ver­hin­derd was (buiten zijn schuld overi­gens) heb ik voor de zek­er­heid even gewacht met het avon­de­ten (voor de geïn­ter­esseerde, het was erwten­soep). Wie weet zat er toch nog een sur­vival­train­ing in. Een half uur lat­er stond hij echter bij ons op de stoep. Een zoveel­ste poten­tiële sportavond was ver­loren gegaan. Het schi­et niet op zo. Wel werd het laat met het minu­tieus door­reke­nen van ons finan­ciële plaat­je voor wat betre­ft de ver­bouwing.
Komende zater­dag staat de Nieuw­jaars­duik gep­land en op zondagocht­end een vol­gende sur­vival­train­ing. Dat wor­den mijn nieuwe doe­len deze week.

Dit was tij­dens de Nieuw­jaars­duik in 2009 (voor de volledigheid: toen was ik er nog niet bij). Gezien de weersvoor­spelling zouden het zater­dag wel eens vergelijk­bare omstandighe­den kun­nen zijn. Brrr…

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets