Het jaar 2017 – week 2

Over min­der dan een uur stap ik in de auto en vertrek richt­ing Dort­mund nadat ik eerst een col­le­ga heb opge­haald. Vlak­bij het vliegveld in Dort­mund hebben we hotel geboekt waar we tevens nog twee andere collega’s zullen ont­moeten. Hopelijk is er tijd om nog een drankje te nemen voor­dat we onze hotelka­mers gaan opzoeken. Mor­gen­vroeg vertrekken we dan naar Cluj-Napoca in Roe­menië voor een week­je work­shops. Vri­jdag vliegen we weer terug.

Werk

De voor­bi­je week stond gro­ten­deels in de voor­berei­d­ing van deze work­shops. Daar gaat onge­merkt toch meer tijd inzit­ten dan je op voor­hand denkt. De meeste tijd was ik kwi­jt aan het zoeken naar geschik­te pro­ces­beschri­jvin­gen van onze huidi­ge order­stromen in Europa. Toen ik ze op ver­schil­lende plaat­sen gedeel­telijk gevon­den had, moest ik ze daar­na in detail door­lopen en vaak aan­passen want ze waren niet meer echt actueel. Het is me in ieder geval gelukt. Van­daag ben ik er nog een keer doorheen gegaan en mor­gen­mid­dag zal ik dat voor een laat­ste keer doen. Op dins­dagocht­end mag ik het dan aan een groot en gevarieerd gezelschap pre­sen­teren. Alti­jd leuk om te doen. Wel ver­moeiend. Maar dat merk je pas wan­neer je ’s avonds in je hotelka­mer op bed valt.
Ook had ik deze week mijn beo­ordel­ing. Het was voor het laatst dat de gebruike­lijke scores gehanteerd wer­den. Vanaf komend jaar wor­den de doel­stellin­gen die we hebben opgesteld maat­gevend voor de beo­ordel­ing. Er wordt dus meer afgerek­end op resul­taat. Iets wat er al lan­gere tijd zat aan te komen. Eerlijk gezegd maakt het mij niet zoveel uit zolang we maar geza­men­lijk real­is­tis­che doe­len kun­nen afspreken.

Verbouwing & verhuizing

Op ver­bouwings­ge­bied was het voor­namelijk de afrond­ing van de laat­ste offertes op basis van de input die wij de aan­nemer en tuin­man en keuken­boer ver­strekt had­den. Het finan­ciële plaat­je begint steeds con­creter te wor­den en we hebben goed inzicht gekre­gen in plan­ning en tim­ing van de bouw en de uit­gaven. Dat het een hele klus gaat wor­den dat wis­ten we al, maar nu wordt ook steeds duidelijk­er dat het er om gaat span­nen of alles op tijd klaar zal zijn. Ons nieuwe huis bevat slechts één verdieping en daar komt voor het groot­ste deel een gietvlo­er in. Die moet natu­urlijk hele­maal uit­ge­hard zijn willen we daar spullen op kun­nen zetten. Mocht dit van­wege wat voor reden dan ook dreigen uit te lopen dan hebben we een prob­leem met de ver­huiz­ing want waar lat­en we dan zolang onze inboedel? Voor­lop­ig zijn het zor­gen voor mor­gen, maar mor­gen is het al heel snel.

Blijven sporten

Ik schreef er deze week al over hoe aan mijn voorne­men deze week weer te begin­nen nog geen invulling was gegeven. Pure over­ma­cht zal ik maar zeggen om mezelf zoveel mogelijk vrij te pleit­en. En omdat de wil er heus wel is, kan ik nu beves­ti­gen dat de twee doe­len die deze week nog over waren (ein­de­jaars­duik op zater­dag­mid­dag en sur­vival­train­ing op zondagocht­end) bei­de gehaald zijn. Zelfs toen het zater­dag ver­schil­lende keren begonnen te sneeuwen en Inge aan­gaf dat ik zek­er wel thuis zou bli­jven van­wege het ‘slechte weer’ had ik geen moment van twi­jfel. Ook niet om kwart over vier met mijn blote voeten in de sneeuw voor het foto­mo­men­t­je (foto vol­gt hopelijk nog). Res­olu­ut ren­den we met z’n allen het ijsk­oude water in en ver­vol­gens er net zo snel weer uit richt­ing het kam­pvu­ur waar we bin­nen de kort­ste keren op tem­per­atu­ur waren. Heer­lijk! Echt waar!

Blijven lezen

Zoals je miss­chien al gezien hebt ben ik begonnen in Mr. Penumbra’s 24-hour book­store van Robin Sloan. Het was een ver­rassende trip down to mem­o­ry lane toen ik er in begon te lezen, maar nu ik het boek voor twee-derde uit heb valt het me toch iet­sjes tegen. De liefde die eruit spreekt voor boeken, boekhan­dels en bib­lio­theken kan ik wel waarderen, en ook hoe er over het toepassen van mod­erne tech­niek gespro­ken wordt om data-analyse te doen werkt aansteke­lijk, maar het gaat alle­maal net wat te makke­lijk en te snel. Voor al prob­le­men zijn er meteen oplossin­gen en iedereen is super­slim of super­handig. Niet echt real­is­tisch.
Omdat ik nog maar zo’n 70 bladz­i­jdes hoef te lezen voor­dat het boek uit is, neem ik het niet mee naar Cluj deze week. Wat dan wel, weet ik nog niet. Dat kun je vol­gende week zondag hier terug lezen.

The Great Reces­sion has shuf­fled Clay Jan­non away from life as a San Fran­cis­co web-design drone and into the aisles of Mr. Penumbra’s 24-hour book­store. But after a few days on the job, Clay dis­cov­ers that the store is more curi­ous than either its name or its gnom­ic own­er might sug­gest. The cus­tomers are few, and they nev­er seem to buy any­thing — instead, they “check out” large, obscure vol­umes from strange cor­ners of the store. Sus­pi­cious, Clay engi­neers an analy­sis of the clientele’s behav­ior, seek­ing help from his var­i­ous tal­ent­ed friends. But when they bring their find­ings to Mr. Penum­bra, they dis­cov­er the bookstore’s secrets extend far beyond its walls.
Mr. Penumbra’s 24-hour book­store
Robin Sloan
Uit­gev­er Pic­a­dor
ISBN 978125003776651500

Blijven bloggen

Opnieuw is het me gelukt om in ieder geval meer dan één keer te bloggen de afgelopen week. Twee keer wel­tev­er­staan. Maar het voorne­men is dan ook om te bli­jven bloggen. Niet meer (of iedere dag), maar gewoon bli­jven bloggen. En dat doe ik dus. Eens zien hoe het me in Cluj zal ver­gaan. Meestal wordt het vaak erg laat voor­dat ik via de hotel­bar na een uit­ge­breid din­er in een lokaal restau­rant in mijn hotelka­mer arriveer dat het bloggen er dan bij inschi­et. Ik ga het in ieder geval proberen. Stay tuned!

Blijven tekenen

Tja. Vooral­snog weinig ver­be­ter­ing te bespeuren. Het kop­je Bli­jven teke­nen kan gerust gelezen wor­den als Ga teke­nen!
~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets