Zondag, 15 januari 2017

Het jaar 2017 – week 2

Over min­der dan een uur stap ik in de auto en ver­trek rich­ting Dort­mund nadat ik eerst een col­le­ga heb opge­haald. Vlak­bij het vlieg­veld in Dort­mund heb­ben we hotel geboekt waar we tevens nog twee ande­re collega’s zul­len ont­moe­ten. Hope­lijk is er tijd om nog een drank­je te nemen voor­dat we onze hotel­ka­mers gaan opzoe­ken. Mor­gen­vroeg ver­trek­ken we dan naar Cluj-Napo­ca in Roe­me­nië voor een week­je work­shops. Vrij­dag vlie­gen we weer terug.

Werk

De voor­bije week stond gro­ten­deels in de voor­be­rei­ding van deze work­shops. Daar gaat onge­merkt toch meer tijd inzit­ten dan je op voor­hand denkt. De mees­te tijd was ik kwijt aan het zoe­ken naar geschik­te pro­ces­be­schrij­vin­gen van onze hui­di­ge order­stro­men in Euro­pa. Toen ik ze op ver­schil­len­de plaat­sen gedeel­te­lijk gevon­den had, moest ik ze daar­na in detail door­lo­pen en vaak aan­pas­sen want ze waren niet meer echt actu­eel. Het is me in ieder geval gelukt. Van­daag ben ik er nog een keer door­heen gegaan en mor­gen­mid­dag zal ik dat voor een laat­ste keer doen. Op dins­dag­och­tend mag ik het dan aan een groot en geva­ri­eerd gezel­schap pre­sen­te­ren. Altijd leuk om te doen. Wel ver­moei­end. Maar dat merk je pas wan­neer je ’s avonds in je hotel­ka­mer op bed valt.
Ook had ik deze week mijn beoor­de­ling. Het was voor het laatst dat de gebrui­ke­lij­ke sco­res gehan­teerd wer­den. Van­af komend jaar wor­den de doel­stel­lin­gen die we heb­ben opge­steld maat­ge­vend voor de beoor­de­ling. Er wordt dus meer afge­re­kend op resul­taat. Iets wat er al lan­ge­re tijd zat aan te komen. Eer­lijk gezegd maakt het mij niet zoveel uit zolang we maar geza­men­lijk rea­lis­ti­sche doe­len kun­nen afspreken.

Verbouwing & verhuizing

Op ver­bou­wings­ge­bied was het voor­na­me­lijk de afron­ding van de laat­ste offer­tes op basis van de input die wij de aan­ne­mer en tuin­man en keu­ken­boer ver­strekt had­den. Het finan­ci­ë­le plaat­je begint steeds con­cre­ter te wor­den en we heb­ben goed inzicht gekre­gen in plan­ning en timing van de bouw en de uit­ga­ven. Dat het een hele klus gaat wor­den dat wis­ten we al, maar nu wordt ook steeds dui­de­lij­ker dat het er om gaat span­nen of alles op tijd klaar zal zijn. Ons nieu­we huis bevat slechts één ver­die­ping en daar komt voor het groot­ste deel een giet­vloer in. Die moet natuur­lijk hele­maal uit­ge­hard zijn wil­len we daar spul­len op kun­nen zet­ten. Mocht dit van­we­ge wat voor reden dan ook drei­gen uit te lopen dan heb­ben we een pro­bleem met de ver­hui­zing want waar laten we dan zolang onze inboe­del? Voor­lo­pig zijn het zor­gen voor mor­gen, maar mor­gen is het al heel snel.

Blijven sporten

Ik schreef er deze week al over hoe aan mijn voor­ne­men deze week weer te begin­nen nog geen invul­ling was gege­ven. Pure over­macht zal ik maar zeg­gen om mezelf zoveel moge­lijk vrij te plei­ten. En omdat de wil er heus wel is, kan ik nu beves­ti­gen dat de twee doe­len die deze week nog over waren (ein­de­jaars­duik op zater­dag­mid­dag en sur­vi­val­trai­ning op zon­dag­och­tend) bei­de gehaald zijn. Zelfs toen het zater­dag ver­schil­len­de keren begon­nen te sneeu­wen en Inge aan­gaf dat ik zeker wel thuis zou blij­ven van­we­ge het ‘slech­te weer’ had ik geen moment van twij­fel. Ook niet om kwart over vier met mijn blo­te voe­ten in de sneeuw voor het foto­mo­ment­je (foto volgt hope­lijk nog). Reso­luut ren­den we met z’n allen het ijs­kou­de water in en ver­vol­gens er net zo snel weer uit rich­ting het kamp­vuur waar we bin­nen de kort­ste keren op tem­pe­ra­tuur waren. Heer­lijk! Echt waar!

Blijven lezen

Zoals je mis­schien al gezien hebt ben ik begon­nen in Mr. Penumbra’s 24-hour book­sto­re van Robin Slo­an. Het was een ver­ras­sen­de trip down to memo­ry lane toen ik er in begon te lezen, maar nu ik het boek voor twee-der­de uit heb valt het me toch iets­jes tegen. De lief­de die eruit spreekt voor boe­ken, boek­han­dels en bibli­o­the­ken kan ik wel waar­de­ren, en ook hoe er over het toe­pas­sen van moder­ne tech­niek gespro­ken wordt om data-ana­ly­se te doen werkt aan­ste­ke­lijk, maar het gaat alle­maal net wat te mak­ke­lijk en te snel. Voor al pro­ble­men zijn er met­een oplos­sin­gen en ieder­een is super­slim of super­han­dig. Niet echt realistisch.

Omdat ik nog maar zo’n 70 blad­zij­des hoef te lezen voor­dat het boek uit is, neem ik het niet mee naar Cluj deze week. Wat dan wel, weet ik nog niet. Dat kun je vol­gen­de week zon­dag hier terug lezen.

The Gre­at Reces­si­on has shuf­fled Clay Jan­non away from life as a San Fran­cis­co web-design dro­ne and into the ais­les of Mr. Penumbra’s 24-hour book­sto­re. But after a few days on the job, Clay dis­co­vers that the sto­re is more curious than either its name or its gno­mic owner might sug­gest. The cus­to­mers are few, and they never seem to buy any­thing — instead, they “check out” lar­ge, obscu­re volu­mes from stran­ge cor­ners of the sto­re. Sus­pi­cious, Clay engi­neers an ana­ly­sis of the clientele’s beha­vi­or, see­king help from his various talen­ted friends. But when they bring their fin­dings to Mr. Penum­bra, they dis­co­ver the bookstore’s secrets extend far beyond its walls.

Mr. Penumbra’s 24-hour book­sto­re
Robin Slo­an
Uit­ge­ver Pica­dor
ISBN 978125003776651500

Blijven bloggen

Opnieuw is het me gelukt om in ieder geval meer dan één keer te blog­gen de afge­lo­pen week. Twee keer wel­te­ver­staan. Maar het voor­ne­men is dan ook om te blij­ven blog­gen. Niet meer (of iede­re dag), maar gewoon blij­ven blog­gen. En dat doe ik dus. Eens zien hoe het me in Cluj zal ver­gaan. Meest­al wordt het vaak erg laat voor­dat ik via de hotel­bar na een uit­ge­breid diner in een lokaal res­tau­rant in mijn hotel­ka­mer arri­veer dat het blog­gen er dan bij inschiet. Ik ga het in ieder geval pro­be­ren. Stay tuned!

Blijven tekenen

Tja. Voor­als­nog wei­nig ver­be­te­ring te bespeu­ren. Het kop­je Blij­ven teke­nen kan gerust gele­zen wor­den als Ga tekenen!


Reactie

  1. Carel

    Je bent er maar druk mee