Het jaar 2017 – week 3

Een verbli­jf in het buiten­land voor werk heeft op mij alti­jd het effect alsof de tijd door­gaat maar ik er zelf niet actief aan deel­neem. Behalve een inci­den­teel tele­foon­t­je naar huis ben ik voor­namelijk bezig met de zak­en waar­voor ik afgereisd ben. Daaromheen wordt de tijd opge­vuld met restau­rant­be­zoek, wat naklet­sen in de hotel­bar en een sessie in de fit­ness­ruimte of een rond­je ren­nen. Tele­visie kijk ik niet, de krant blad­er ik wat door tij­dens het ont­bi­jt en verder scan ik tussendoor nog wat nieuws­sites op inter­net. Als ik de kans kri­jg maak ik gebruik van de gele­gen­heid gebruik om wat van de omgev­ing te gaan zien.
Afgelopen week was het weer eens zover.

Werk

Al op zonda­gavond pak­te ik de auto om in Dort­mund te over­nacht­en zodat een eventueel opon­thoud wegens slecht weer op maandag zou wor­den ver­me­den. Vri­jdagocht­end zo rond 11 uur was ik weer thuis. De dagen waren voor­bij gevlo­gen en het alge­hele gevoel bij iedereen die aan de 3-daagse work­shop had deelgenomen was dat het bij­zon­der ges­laagd was. Een korte sfeer­im­pressie van dit voor mij nu vierde bezoek aan Cluj-Napoca valt hier te lezen.

Verbouwing & verhuizing

Ter­wi­jl ik weg was ging Inge onver­droten voort met het aan­vra­gen van offertes voor onder andere de bad­kamer en een nieuwe poort. Hier­mee komen we zo’n beet­je aan het einde van de voor­berei­dende werkza­amhe­den. Het aftellen is inmid­dels begonnen. Nog tien nacht­jes slapen!

Blijven sporten

In Cluj is het gebleven bij een keert­je ren­nen in de vroege en koude woens­dagocht­end. Vanocht­end ben ik bij een tem­per­atu­ur van -7 Cel­sius naar de sur­vival­train­ing vertrokken. Omdat er nog steeds veel aangevroren sneeuw ligt bli­jft het oppassen met het hard­lopen. Ik kreeg te horen dat er de voor­bi­je week heel wat mensen onderuit waren gegaan op het train­ing­ster­rein. Ook de hin­dernissen zelf waren weer super­glad (en koud!) door het laag­je ijs dat maar heel langza­am verd­ween. Tij­dens de warm­ing-up moesten we een aan­tal oefenin­gen doen met bak­ste­nen die op het ter­rein spe­ci­aal voor dit doel klaarliggen. Mijn han­den waren ein­delijk wat warm maar dat was snel over. De eerste swingovers luk­ten slechts moeiza­am omdat ik totaal geen kni­jp­kracht had. Vooral de mid­delvinger van mijn link­er­hand had bij­na een half uur nodig om te ont­dooien. Uitein­delijk wel heer­lijk getraind maar de con­di­tie laat nog heel wat te wensen over.

Blijven lezen

Omdat ik Mr. Penumbra’s 24-hour book­store bij­na uit had besloot ik een ander boek mee te nemen. Het werd Slaugh­ter­house 5 door Kurt Von­negut. Veel heb ik er echter niet in gelezen. Op de heen­weg waren we voor­namelijk met de laat­ste voor­berei­din­gen van de work­shop bezig. Van­wege de ver­trag­ing zouden we niet meer naar kan­toor gaan, dus toen moest het onder­weg in het vlieg­tu­ig en lat­er in het hotel. Pas op de weg terug naar Dort­mund ben ik erin begonnen. Een won­der­lijk ver­haal waar­van ik dacht dat ik het al ooit gelezen had maar dat lijkt toch niet zo te zijn. Bil­ly Pilgrim’s ‘So it goes’ deed me aan mijn oma denken.
Een­maal weer thuis heb ik zater­da­gavond Mr. Penum­bra uit­gelezen. Ik had gehoopt dat mijn aan­vanke­lijk ent­hou­si­asme over dit boek miss­chien weer aange­wakkerd zou wor­den, maar dat bleek niet het geval. Meer plicht­matig dan wat anders las ik door tot het einde. Ergens had ik gelezen dat de laat­ste para­grafen van het boek de teleurstelling van het tweede gedeelte (die meer mensen dus blijk­baar voelden) wis­ten te com­penseren. Dat is helaas bij mij niet gelukt. Over het geheel vond ik het een ongeloofwaardig boek in de zin dat de hoofd­per­soon wel erg gemakke­lijk de ene na de andere puzzel weet op te lossen. De ene na de andere toe­val­ligheid wordt afgewis­seld met een stoet van vrien­den die iedere keer weer over het juiste tal­ent beschikken om hulp te kun­nen bieden. Al snel erg ver­moeiend.

Blijven bloggen

Bloggen in Cluj kwam er pas van op de laat­ste avond in het hotel. Daar­na op vri­jdag naar aan­lei­d­ing van Bil­ly Pil­grim. Van alle­bei de blog­posts heb ik hier­boven in de tekst al een linkje opgenomen. Het lijkt erop dat twee keer bloggen (buiten het weekoverzicht op zondag) tot nu toe mijn gemid­delde is. Eens zien of ik dat kan vasthouden.
~ ~ ~
PS. De oplet­tende lez­er zal opge­merkt hebben dat ‘Bli­jven teke­nen’ niet meer ver­meld wordt. Pas als ik weer aan ‘Ga teke­nen’ toekom zal ik er hier aan­dacht aan best­e­den. Tot die tijd, geduld!
~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets