Blijven sporten in tijden van drukte

Het is don­der­dag­avond en opnieuw is het me niet gelukt om deze week naar een sur­vi­val­trai­ning te gaan. Met iede­re avond een afspraak of een kar­wei af te ron­den als opmaat naar de ver­bou­wing die vol­gen­de week woens­dag begint kwam het er sim­pel­weg niet van. Ook ziet het er naar uit dat ik komen­de zon­dag­och­tend de trai­ning opnieuw moet laten schie­ten. Voor de maan­den die vol­gen zal het niet veel anders gaan.

Hoog­ste tijd dus voor een alter­na­tief plan om mijn con­di­tie op peil te hou­den (en invul­ling te geven aan mijn goe­de voor­ne­men om te blij­ven spor­ten) want ik merk (ook tij­dens de sur­vi­val­trai­ning) dat mijn con­di­tie en kracht inge­boet heb­ben door het regel­ma­ti­ge verzaken.
Wat me het meest sim­pel lijkt is om de draad weer op te pak­ken van het thuis een kwar­tier­tje aan diver­se oefe­nin­gen te beste­den. In 2015 ben ik er in het kader van de Zen Habits metho­de mee begon­nen en heb het tot ver in 2016 vol­ge­hou­den. Omdat ik op een gege­ven moment gemid­deld zo’n 3 tot 4 keer per week ging trai­nen en hard­lo­pen sloeg ik het steeds vaker over. Het leek niet echt meer nood­za­ke­lijk. Nu wel.
Voor­lo­pig ga ik een aan­tal oefe­nin­gen die we ook tij­dens de sur­vi­val­trai­ning moe­ten doen in wil­le­keu­ri­ge volg­or­de om de dag uitvoeren:

  • Lun­ges
  • Biceps curls
  • Push-ups
  • Squats
  • Plank
  • Sit-Ups
  • Leg Lifts

Het aan­tal her­ha­lin­gen per oefe­ning ga ik lang­zaam opvoe­ren maar zeker in het begin ga ik het niet for­ce­ren. Daar­naast wil ik pro­be­ren om mini­maal 1x per week te gaan hard­lo­pen tus­sen alle druk­te door. Dat moet mak­ke­lij­ker in te pas­sen zijn dan de sur­vi­val­trai­ning. Ver­der heb ik hier nog wat meer oefe­nin­gen staan die ik op een gege­ven moment ook weer kan oppak­ken wan­neer ik me weer wat ster­ker voel.
Wan­neer ik begin? Voor­af­gaand aan deze blog­post natuurlijk!
~ ~ ~


4 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *