Donderdag, 26 januari 2017

Blij­ven spor­ten in tij­den van drukte

Het is don­der­dag­avond en opnieuw is het me niet gelukt om deze week naar een sur­vi­val­trai­ning te gaan. Met iede­re avond een afspraak of een kar­wei af te ron­den als opmaat naar de ver­bou­wing die vol­gen­de week woens­dag begint kwam het er sim­pel­weg niet van. Ook ziet het er naar uit dat ik komen­de zon­dag­och­tend de trai­ning opnieuw moet laten schie­ten. Voor de maan­den die vol­gen zal het niet veel anders gaan.

Hoog­ste tijd dus voor een alter­na­tief plan om mijn con­di­tie op peil te hou­den (en invul­ling te geven aan mijn goe­de voor­ne­men om te blij­ven spor­ten) want ik merk (ook tij­dens de sur­vi­val­trai­ning) dat mijn con­di­tie en kracht inge­boet heb­ben door het regel­ma­ti­ge ver­za­ken.
Wat me het meest sim­pel lijkt is om de draad weer op te pak­ken van het thuis een kwar­tier­tje aan diver­se oefe­nin­gen te beste­den. In 2015 ben ik er in het kader van de Zen Habits metho­de mee begon­nen en heb het tot ver in 2016 vol­ge­hou­den. Omdat ik op een gege­ven moment gemid­deld zo’n 3 tot 4 keer per week ging trai­nen en hard­lo­pen sloeg ik het steeds vaker over. Het leek niet echt meer nood­za­ke­lijk. Nu wel.
Voor­lo­pig ga ik een aan­tal oefe­nin­gen die we ook tij­dens de sur­vi­val­trai­ning moe­ten doen in wil­le­keu­ri­ge volg­or­de om de dag uitvoeren:

  • Lun­ges
  • Biceps curls
  • Push-ups
  • Squats
  • Plank
  • Sit-Ups
  • Leg Lifts

Het aan­tal her­ha­lin­gen per oefe­ning ga ik lang­zaam opvoe­ren maar zeker in het begin ga ik het niet for­ce­ren. Daar­naast wil ik pro­be­ren om mini­maal 1x per week te gaan hard­lo­pen tus­sen alle druk­te door. Dat moet mak­ke­lij­ker in te pas­sen zijn dan de sur­vi­val­trai­ning. Ver­der heb ik hier nog wat meer oefe­nin­gen staan die ik op een gege­ven moment ook weer kan oppak­ken wan­neer ik me weer wat ster­ker voel.
Wan­neer ik begin? Voor­af­gaand aan deze blog­post natuurlijk!

4 reacties

Paul van der Werf 28 januari 2017 Reageer

Go go, Peter! Toe­val­lig was ik voor het lezen van deze blogs­pot net begon­nen aan een klus­je dat ik al een tijd­je uit­stel­de. Nu elke dag tot het af is.

Peter Pellenaars 29 januari 2017 Reageer

That’s the spirit!

Weerzinwekkend 30 januari 2017 Reageer

Suc­ces weer! Ik weet het nog goed, toen je begon met die kwar­tier­tjes. Dat lukt je nu vast weer (en tege­lij­ker­tijd kun je de ver­bou­wing in goe­de banen leiden ;)).

Peter Pellenaars 2 februari 2017 Reageer

Dank voor het ver­trou­wen! Voor­lo­pig lukt het nog niet hele­maal. Maar ik krijg momen­teel meer dan vol­doen­de bewe­ging in ver­band met de ver­bou­wings­werk­zaam­he­den. En daar gaat het ten­slot­te om.

Geef een antwoord