Donderdag, 2 februari 2017

Kaal­slag

Het aftel­len rich­ting 30 april is begon­nen. Dan over­han­di­gen we de sleu­tels van onze hui­di­ge woning zoals we gis­ter de sleu­tels over­han­digd kre­gen van onze nieu­we woning. In de tus­sen­lig­gen­de twaalf weken moet er flink wor­den gewerkt om de woning die we vol­gens plan van­af 1 mei gaan bewo­nen daad­wer­ke­lijk bewoon­baar te maken. De groot­ste klus aan het huis is de com­ple­te ver­van­ging van het dak omdat het niet geï­so­leerd is en er boven­dien asbest in ver­werkt is. Het nieu­we dak steekt een stuk uit waar­door er met­een een ser­re aan de ene kant en een uit­bouw van de slaap­ka­mer onder pas­sen. Ver­der komt er een ande­re vloer in de mees­te kamers en wor­den er op enke­le plaat­sen muren en deu­ren ver­plaatst of ver­wij­derd. Genoeg te doen dus.

En als­of dat niet vol­doen­de is wor­den ook de tuin en de schuur gron­dig onder han­den genomen.

In de de tuin zijn ze van­och­tend begon­nen met het rooi­en van alle coni­fe­ren en strui­ken. De coni­fe­ren zagen er van de bui­ten­kant nog wel aar­dig uit, maar van bin­nen waren de mees­ten com­pleet ver­dord. Ook waren ze veel te hoog en hele­maal uit model. Tijd voor ver­van­ging nu we toch alles over­hoop gaan gooi­en. Later komt het er waar­schijn­lijk niet meer van.

Op het eind van de dag ston­den er alleen nog stron­ken. De rest was ver­dwe­nen in de ver­snip­pe­raar. In totaal lever­de dat 40 kuub hout­snip­pers op (acht vol­le wagens) die uit­ge­strooid zijn over het pad ach­ter op het per­ceel. Het vormt een mooie, zach­te onder­grond voor de hin­der­nis­baan die ik te zij­ner tijd wil (laten) bou­wen om thuis ook te kun­nen trainen.

Geef een antwoord