Zaterdag, 4 februari 2017

Week­end­je strip­pen — zaterdag

De werk­week van de tuin­man­nen zat er op en in het week­end moch­ten wij (Inge, haar broer en ikzelf) aan de gang voor­dat maan­dag de aan­ne­mer in het huis begint. Onze opdracht was om zoveel moge­lijk te slo­pen en te strip­pen zodat de ech­te ver­bou­wing een soort van vlie­gen­de start zou krijgen.

Als eer­ste was mijn toe­kom­sti­ge stu­deer­ka­mer aan de beurt. Een klus die Inge’s broer voor zijn reke­ning nam. Na een half uur wrik­ken met een koe­voet kwam Inge bin­nen om hem te ver­tel­len dat hij deze ruim­te kon over­slaan. De aan­ne­mer had laten weten dat hij daar voor­lo­pig nog niet aan gaat wer­ken. Jam­mer, want het ging best vlot­jes. En nee, wij begrij­pen ook niet waar­om hier een bad geplaatst is. Het gaat er in ieder geval uit.

Dan maar door naar de woon­ka­mer. Daar had ik gis­ter al de par­ket­vloer ver­wij­derd. Nu moesten de bal­ken uit de schouw gesloopt wor­den. Met de hulp van een zwa­re sloop­ha­mer kon mijn zwa­ger zich naar har­te­lust uitleven.

Na de lunch ver­dween Inge’s broer in de bad­ka­mer ter­wijl ik een kar­wei bui­ten kreeg toe­ge­we­zen. Aan ’t eind van de dag was zowat de gehe­le bad­ka­mer ont­man­teld. In het pla­fond ont­dek­ten we twee lek­ka­ges. Waar­schijn­lijk ver­oor­zaakt door de boi­ler die op het zol­der­tje staat. We heb­ben er geen nader onder­zoek naar ver­richt. Dat laten we over aan de aannemer.

Bui­ten was het de bedoe­ling om het kip­pen­hok af te bre­ken. Dit hok staat pre­cies op de plek waar de uit­bouw van de schuur is gepland. Eerst moesten we ech­ter een sta­pel dak­pan­nen en ste­nen oprui­men omdat we er anders aan een zij­de niet goed bij kon­den komen. Toen we de onder­ste steen boven had­den, bleek dat niet zo te zijn. Er lagen er nog veel meer. Begra­ven in een kuil onder de sta­pel ste­nen. We waren er aldus veel te veel tijd mee kwijt. Hier­na heb­ben we alleen nog de dak­pan­nen er af kun­nen halen voor­dat het te don­ker om door te wer­ken. De kip­pen waren ons dank­baar. Die kon­den er nu nog een nacht­je in slapen.

Geef een antwoord