20170211 — zaterdag

Water­ma­na­ge­ment


Het is met het hui­di­ge weer (en de puin­hoop ach­ter het huis) moei­lijk voor te stel­len maar er komt een peri­o­de dat we een tuin gaan heb­ben die in vol­le bloei zal staan. Dan zul­len we natuur­lijk regel­ma­tig water nodig heb­ben om de beplan­ting goed te kun­nen ver­zor­gen. Om dat op een ver­ant­woor­de wij­ze te doen heb­ben we van­daag al een water­pomp laten slaan. Vol­gens de buur­man zit er op een diep­te van acht meter grond­wa­ter van zoda­ni­ge kwa­li­teit dat we niet die­per hoe­ven te boren. Of het water ook geschikt is om de vij­ver mee te ver­ver­sen moet nog blijken.

Grond­boor­man Men­no arri­veer­de iets later dan gepland van­we­ge de glad­heid op de weg. Hij liet er geen gras over groei­en en ging met­een aan de slag. Ik wil­de hem ver­der niet sto­ren dus heb helaas niet kun­nen vra­gen wat hij alle­maal heeft gedaan om de water­pomp te instal­le­ren. Zelf was ik bin­nen bezig met het slo­pen van de keu­ken waar­door ik niet alles mee­ge­kre­gen heb.

In ieder geval had hij op een gege­ven moment veel water nodig nadat hij met een grond­boor een diep gat had gemaakt en daar een buis in had laten zak­ken. Met de Lin­ge voor de deur was dat geen pro­bleem. Kwes­tie van slang uit­rol­len en in het water han­gen en dan een pomp aan­zet­ten. Waar­schijn­lijk wordt op die manier door de druk van het water het gat ver­der uit­ge­diept of schoon­ge­spoeld. Moet ik mis­schien nog een keer­tje opzoeken.

Ver­vol­gens werd er een twee­de buis in het uit­ge­spoel­de gat gezet. Als van­zelf gleed deze naar bene­den tot net boven het grond opper­vlak. De bui­ten­ste buis werd ver­wij­derd en de bin­nen­ste buis werd afge­dopt. Later komt hier een aan­sluit­stuk op naar de kraan die we in de schuur gaan beves­ti­gen. In de tuin maken we diver­se sproei­pun­ten die water krij­gen via de pomp.