Watermanagement


Het is met het huidi­ge weer (en de puin­hoop achter het huis) moeil­ijk voor te stellen maar er komt een peri­ode dat we een tuin gaan hebben die in volle bloei zal staan. Dan zullen we natu­urlijk regel­matig water nodig hebben om de beplant­i­ng goed te kun­nen ver­zor­gen. Om dat op een ver­ant­wo­orde wijze te doen hebben we van­daag al een water­pomp lat­en slaan. Vol­gens de buur­man zit er op een diepte van acht meter grond­wa­ter van zodanige kwaliteit dat we niet dieper hoeven te boren. Of het water ook geschikt is om de vijver mee te ver­versen moet nog blijken.
Grond­boor­man Men­no arriveerde iets lat­er dan gep­land van­wege de glad­heid op de weg. Hij liet er geen gras over groeien en ging meteen aan de slag. Ik wilde hem verder niet storen dus heb helaas niet kun­nen vra­gen wat hij alle­maal heeft gedaan om de water­pomp te installeren. Zelf was ik bin­nen bezig met het slopen van de keuken waar­door ik niet alles meegekre­gen heb.

In ieder geval had hij op een gegeven moment veel water nodig nadat hij met een grond­boor een diep gat had gemaakt en daar een buis in had lat­en zakken. Met de Linge voor de deur was dat geen prob­leem. Kwest­ie van slang uitrollen en in het water hangen en dan een pomp aanzetten. Waarschi­jn­lijk wordt op die manier door de druk van het water het gat verder uitgediept of schoonge­spoeld. Moet ik miss­chien nog een keert­je opzoeken.

Ver­vol­gens werd er een tweede buis in het uit­ge­spoelde gat gezet. Als vanzelf gleed deze naar bene­den tot net boven het grond opper­vlak. De buiten­ste buis werd ver­wi­jderd en de bin­nen­ste buis werd afge­dopt. Lat­er komt hier een aansluit­stuk op naar de kraan die we in de schu­ur gaan beves­ti­gen. In de tuin mak­en we diverse sproeipun­ten die water kri­j­gen via de pomp.

En klaar is Men­no de grond­boor­man!

Een video die is geplaatst door Peter Pel­lenaars (@peterpellenaars) op

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets