Een echt wespennest

Dat we een vier­tal kip­pen aange­bo­den kre­gen tij­dens de sleutelover­dracht was natu­urlijk een aan­ge­name ver­rass­ing (mits je kip­pen leuk vin­dt ten­min­ste). Inmid­dels zijn ze al hele­maal gewend aan alle bezighe­den op het erf die gepaard gaan met de ver­bouwing van huis en schu­ur. Zozeer zelfs dat we al ver­schei­dene eit­jes hebben gevon­den.

Waar we niet zo blij mee waren was de rat die plots tevoorschi­jn kwam uit het kip­pen­hok toen we dat aan het afbreken waren. Dacht­en we eerst nog dat we een eekhoorn in de tuin had­den van­wege de verza­mel­ing wal­noten die goed ver­stopt zat tussen de bin­nen- en buiten­wand, een pot­je rat­tengif ver­sto­orde die illusie. Mijn zwa­ger probeerde de wegvlucht­ende rat uit te schake­len door er een hamer achter­aan te gooien maar zon­der resul­taat.

Verder zien we met de dag meer vogels in onze tuin neer­strijken alsook een verd­waalde fazant. Nu het ’s avonds wat langer licht bli­jft lijkt het of ze geduldig wacht­en tot de bouw­vakkers vertrokken zijn om nog even op hun gemak te zoeken naar wat eet­baars in de omge­woelde aarde. Bin­nenko­rt zal ik er toch eens een vogel­boek bij moeten pakken om alle ver­schil­lende soorten te her­lei­den op basis van hun vorm en getjilp.

Het is kor­tom een gezel­lige beesten­bende aan het wor­den achter het huis.

En van­daag kre­gen we te horen dat het aan de voorkant onder de nok van het dak ook raak is. Bij het ver­wi­jderen van de onder­ste dak­plat­en vie­len er een hand­vol wespen naar bene­den. Reden om iets voorzichtiger te werk te gaan. Uitein­delijk bleek er een (tijdelijk?) ver­lat­en wespennest te zit­ten. We heb­ber er maar voor gekozen om het niet te lat­en zit­ten.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets