Men in white

Dit­maal was het niet de brand­weer die uit­ge­rukt was om een oefe­ning te hou­den in ons leeg­staan­de huis, maar had­den man­nen in wit­te pak­ken de oprit geblok­keerd met gele lin­ten. Een plaats delict? Nee, geluk­kig niet. Het betrof hier mede­wer­kers van het bedrijf dat de asbest dak­pan­nen gaat verwijderen.
Even leek het als­of ze gelijk de inpak­ar­tiest Chris­to de com­ple­te woning in vele lagen plas­tic gin­gen hul­len. Dat viel uit­ein­de­lijk mee. Om te voor­ko­men dat asbest­ve­zels in de tuin terecht zou­den komen werd de onmid­del­lij­ke omge­ving zorg­vul­dig afge­dekt. Na al dat voor­be­rei­dend werk klom­men ze in de hoog­wer­ker en gin­gen het dak op.
Van­daag zijn ze de hele dag bezig geweest. Ook mor­gen komen ze terug. Daar­na op woens­dag alles oprui­men en goed schoon­ma­ken voor­dat ze vertrekken.
En dan kan de aan­ne­mer het weer over­ne­men om de rest te ver­wij­de­ren en er een beter geï­so­leerd dak voor in de plaats terug aan te bren­gen. Met uit­bouw voor de serre.
De eer­ste maand zit erop. Nog twee maan­den te gaan.

~ ~ ~