Creatief met bureaucratie

Dis­clai­mer: Alle over­een­kom­sten met de men in whi­te berus­ten op toeval.
De Pool­se col­le­ga nam het woord en begon aan een ver­haal over regel­ge­ving in zijn geboor­te­land. We zaten in een tra­di­ti­o­neel Roe­meens res­tau­rant in het cen­trum van Cluj waar we in afwach­ting van het voor­ge­recht een admi­ni­stra­tief pro­bleem met de plaat­se­lij­ke Kamer van Koop­han­del bespra­ken. Dat bracht onze tafel­ge­noot ertoe om te ver­tel­len hoe cre­a­tief zijn land­ge­no­ten in dit soort situ­a­ties zou­den handelen.
In ver­band met het bezoek van een leve­ran­cier wil­de hij een tafel reser­ve­ren bij een res­tau­rant waar hij wel vaker kwam. De secre­ta­res­se die het voor hem regel­de gaf aan dat ze gehoord had dat hun drank­ver­gun­ning was inge­trok­ken. Toch maar iets anders reser­ve­ren? Hij besloot zelf even te bel­len en kreeg van de eige­naar de beves­ti­ging dat dit inder­daad het geval was maar dat hij gerust kon komen. Ze had­den er iets op gevon­den voeg­de hij er geheim­zin­nig aan toe.
Die avond wer­den ze gehol­pen door een ober die hen op een samen­zweer­de­ri­ge toon uit­leg­de dat in veel gerech­ten op de menu­kaart alco­hol ver­werkt was. Zo had­den ze bij­voor­beeld een heer­lij­ke gou­lash met rode wijn. Met een vet­te knip­oog liet hij weten dat het ook moge­lijk was om de alco­hol apart te laten ser­ve­ren. Op de vraag of er iets was met bier, was het ant­woord dat eigen­lijk elk gerecht op de kaart zo goed als met elke vorm van alco­hol bereid kon wor­den. Dus natuur­lijk ook met bier.
Ze heb­ben een voor­tref­fe­lij­ke maal­tijd gehad.
Ik moest hier weer aan den­ken toen de aan­ne­mer die onze ver­bou­wing, ik bedoel de ver­bou­wing bij vrien­den1 van ons uit­voert ver­tel­de hoe het ver­wij­de­ren van asbest bij­na de hele plan­ning om zeep had geholpen.
Op maan­dag kwa­men de man­nen in de wit­te pak­ken met hun appa­ra­tuur aan­zet­ten om op een vei­li­ge manier het dak asbest­vrij te maken. Aan het eind van de dag lie­ten ze weten dat er waar­schijn­lijk in de rand van het dak ook asbest ver­werkt zat. Mooi, zei de aan­ne­mer. Dan kun­nen jul­lie dat ook met­een ver­wij­de­ren. Helaas, mocht er mor­gen asbest aan­ge­trof­fen wor­den dan moest er eerst een voor­on­der­zoek komen. Afhan­ke­lijk van de uit­slag kon het zijn dat er opnieuw een ver­gun­ning aan­ge­vraagd zou moe­ten worden.
Maar, kreeg de aan­ne­mer te horen, ze gin­gen daar mor­gen pas naar kij­ken. Niet eer­der. Dus… hint, hint.
Nadat de asbest­ploeg ver­trok­ken was is de aan­ne­mer wat lan­ger geble­ven. De vol­gen­de dag con­sta­teer­den de man­nen in de wit­te pak­ken dat er geen asbest in de dak­rand zat. Op woens­dag waren ze vol­gens plan­ning klaar en werd het huis asbest­vrij ver­klaard. Onze vrien­den kon­den opge­lucht adem halen.
~ ~ ~


  1. Had ik al gezegd dat alle over­een­kom­sten in deze blog­post met de men in whi­te op toe­val berus­ten? Bij deze voor de zeker­heid nog­maals.