Uit het leven van een blogger

Eer­der deze week werd ik bena­derd door een mede­werk­ster van dag­blad Trouw. Ze had een ver­zoek of ik beschik­baar was voor een kort tele­fo­nisch inter­view met betrek­king tot een ach­ter­grond­ar­ti­kel over de vraag waar­om men­sen ervoor kie­zen vege­ta­ri­ër te worden.
Natuur­lijk wil­de ik dat wel. Maar ik vroeg me af hoe ze bij mij terecht waren geko­men. Sim­pel. Via zoek­op­drach­ten op inter­net had­den ze mijn blog gevon­den. Een aan­tal jaar gele­den had ik name­lijk geschre­ven over het lezen van Eating Ani­mals door Jona­than Saf­ran Foer. Goh, dat is waar ook. Ik was het eigen­lijk alweer vergeten.
En tevens mijn goe­de voor­ne­men om te stop­pen met het eten van vlees…
Niet erg, want ‘Ook als je niet lan­ger vege­ta­risch eet, is dat inte­res­sant voor het artikel’.
Van­daag kreeg ik een mail­tje dat het inter­view niet meer nodig was omdat door omstan­dig­he­den het arti­kel (voor­lo­pig?) geen door­gang kon vin­den. Jammer.
Later deze avond kreeg ik een mail­tje van col­le­ga­blog­ger Paul die liet weten geslaagd te zijn voor de oplei­ding web devel­o­per. Een gewel­di­ge pres­ta­tie! In de mail schreef hij hoe enke­le hulp­mid­de­len belang­rijk waren geweest bij het vol­tooi­en van zijn studie:

Paul ein­dig­de zijn mail met de opmer­king ‘En dan zijn er die zeg­gen dat je niks aan blogs hebt’.
Of dat waar is weet ik niet, maar mij is in ieder geval deze week weer eens dui­de­lijk gewor­den dat er nog vol­doen­de men­sen zijn die wel iets aan blogs heb­ben. En alleen al daar­om blijf ik ze schrij­ven, lezen en delen.
~ ~ ~