Bandbreedte met anorexia

Op mijn todo-lijst­je staat het bestel­len van een inter­ne­t­aan­slui­ting voor op ons nieu­we adres. Wat ik al uit­ge­zocht had is dat we niet zoveel te kie­zen heb­ben. Er ligt een adsl lijn­tje en de band­breed­te is slechts 7 Mbit/s. Uit­brei­ding naar kabel of glas­ve­zel is onbe­taal­baar om als par­ti­cu­lier uit te laten voeren.
Het is niet anders. We zul­len het ermee moe­ten doen. In de afge­lo­pen weken maak­ten we er al grap­jes over wan­neer de tv haper­de of de inter­net­ver­bin­ding even traag was. Wen d’r maar aan. Zo zal het over enke­le weken aan de orde van de dag zijn.
Omdat ik gechar­meerd was van hoe ik door een mede­wer­ker van XS4ALL de vori­ge keer was gehol­pen bel­de ik hen op voor de defi­ni­tie­ve bestel­ling op basis van de offer­te die ze in decem­ber had­den afge­ge­ven. Ze had­den een ver­ras­sing in pet­to. De inlees­snel­heid (zoals dat in hun jar­gon heet) was inmid­dels terug­ge­lo­pen van 7 Mbit/s naar een ultras­lan­ke 5 Mbit/s. Nog net vol­doen­de voor inter­net, maar inter­ac­tie­ve tv zat er niet meer in (kon er niet meer door).
Wat nu?
De uiterst klant­vrien­de­lij­ke mede­wer­ker gaf aan dat KPN bij die lijn­dun­te nog wel inter­ac­tie­ve tv ver­koopt. Dat zou ik dus kun­nen over­we­gen. Maar hij ver­tel­de erbij dat we ons niet te veel moesten voor­stel­len van de kwa­li­teit en stabiliteit.
We heb­ben er niet lang over hoe­ven na te den­ken. Dan maar geen inter­ac­tie­ve tv. We maak­ten er toch al bij­na geen gebruik van. Er komt nu een digi­ten­ne kast­je zodat we de meest voor de hand lig­gen­de zen­ders uit de lucht kun­nen pluk­ken moch­ten we zin heb­ben om tv te kij­ken. Als het goed is heb­ben we nog ergens een ‘oude’ dvd-recor­der lig­gen dus ook iets opne­men kan nog steeds indien we daar behoef­te aan heb­ben. Old-skool interactiviteit.
~ ~ ~