Hindernisbaan

Omdat ze op don­der­dag en vrij­dag een aan­tal bomen kwa­men afle­ve­ren moesten alle plan­ten die we over­ge­bracht had­den en stra­te­gisch in de tuin had­den geplaatst als­nog weer aan de kant wor­den gezet. Maar waar naar toe for the time being? Onder de schuur? Ach­ter de schuur? Tegen de rij coniferen?

Uit­ein­de­lijk heb­ben we beslo­ten om ze op het stuk grond te zet­ten ach­ter het hek­je waar we ook de vele kubie­ke meters hout­snip­pers heb­ben uitgereden.

Ooit is het de bedoe­ling dat op deze strook van 6 meter breed en 40 meter mijn eigen pri­vé hin­der­nis­baan gebouwd gaat wor­den. Daar­voor moet nog wel eerst veel werk ver­richt wor­den te begin­nen met het weer voor de zoveel­ste keer ver­plaat­sen van de bak­ken met plan­ten terug in de tuin waar we van­daag mee begon­nen zijn.

Op dit moment is het al een hele toer om van de ene kant naar de ande­re kant te lopen tus­sen alle ‘rom­mel’ door, maar de hin­der­nis­baan die ik in gedach­ten heb ziet er toch wel iets anders uit.

~ ~ ~