Uitdaging op de werkvloer

Niet alleen pri­vé, ook op het werk zit ik mid­den in de ver­bou­wings­werk­zaam­he­den. Dit heeft te maken dat we het gebouw met twee bedrij­ven delen. Het ande­re bedrijf is onlangs door Emer­son ver­kocht en is inmid­dels ver­huisd naar een ande­re loca­tie. Hun plaats wordt nu inge­no­men door een ander Emer­son bedrijf. Maar daar komt heel wat bij kijken.

Dat heeft natuur­lijk voor- en nade­len. De nade­len lig­gen bij­voor­beeld op het vlak van (geluids)overlast. Dat valt bij­na niet te voor­ko­men en men doet er alles aan om het zoveel moge­lijk te voor­ko­men. Geluk­kig ver­keer ik in de omstan­dig­he­den dat ik thuis kan wer­ken wan­neer het op kan­toor tij­de­lijk inef­fi­ci­ënt wordt om daar te zijn. Hoe­wel dat nu ook steeds min­der han­dig is gezien de ver­huis­rom­mel waar we zelf mid­den­in zitten.

De voor­de­len van de recon­struc­tie in ons kan­toor heb­ben ik ook mogen erva­ren. Die bestaan voor­na­me­lijk uit de spul­len die ik gra­tis en voor niets mocht mee­ne­men (alle collega’s kon­den zich hier voor inschrij­ven) omdat ze over­tol­lig dan wel bescha­digd waren. Daar heb­ben we nu al veel ple­zier aan gehad bij de eigen verbouwing.

Ook heeft het zo z’n humo­ris­ti­sche kan­ten. Op de werk­vloer waar ook veel gescho­ven moet wor­den om de nieuw­ko­mers een plek­je te geven zag ik dat er schot­ten waren ver­plaatst. De ‘voetjes op de grond’ die loop­rou­tes aan­ge­ven zijn nog niet ver­wij­derd en daar­door onstond deze uit­da­gen­de situ­a­tie. Alleen per­so­neel met zeer lan­ge benen of op stel­ten kan zich hier zon­der pro­ble­men voort­be­we­gen. Voor ieder ander per­soon is het momen­teel onmo­ge­lijk zon­der bles­su­res de werk­plek te bereiken.

~ ~ ~