Het zal je wijk maar wezen…

Van­och­tend ver­trok ik iets later dan gewoon­lijk naar het werk. Toen ik de straat uit­reed begon juist het nieuws van 7 uur. Op Omroep Gel­der­land wordt dat eerst voor­af­ge­gaan door loka­le berich­ten uit de regio. Er werd een mel­ding gemaakt over een over­val met dode­lij­ke afloop in Arn­hem. Ook bij het ‘gewo­ne’ nieuws kwam deze gebeur­te­nis voor­bij. Ik had er eer­der die och­tend al over gele­zen na het opstaan wan­neer ik vluch­tig door het laat­ste nieuws bla­der om wak­ker te worden.

Jam­mer wan­neer de stad waar je woont op zulk nega­tie­ve wij­ze in het lan­de­lij­ke nieuws komt is dan vaak mijn eer­ste gedachte.

Opnieuw had ik moei­te om te begrij­pen wat er pre­cies voor­ge­val­len was. Te veel wen­din­gen in dit ver­haal waar het slacht­of­fer de rol van dader op zich had geno­men en de piz­za­koe­rier een onge­luk­kig moment van bezor­gen had uitgekozen.

Bij de laat­ste bocht voor­dat ik onze woon­wijk ver­laat zag ik een gro­te bestel­bus moei­te doen om te keren op de weg. De door­gang was ver­sperd met rood­wit­te lin­ten. Er stond ook een poli­tie­agent gepo­si­ti­o­neerd die aan­gaf dat we niet ver­der moch­ten. Een onge­luk op de vroe­ge ochtend?

Hoe dan ook, we kon­den er niet langs.

Via een ande­re rou­te kwam ik even later langs de plek die afge­zet was. Nu zag ik nog meer poli­tie op de been. Een wagen die ik her­ken­de uit tv-series als waar de tech­ni­sche reser­che hun onder­zoek in uit­voert stond op het trot­toir van een hoek­huis gepar­keerd. Het groot­ste gedeel­te van dit huis was aan het zicht ont­trok­ken door vele zwar­te scher­men. Men gebaar­de mij door te rijden.

Wat zou hier toch alle­maal aan de hand zijn? zo vroeg ik me af.

Pas bij de vol­gen­de nieuw­sup­da­te viel het beken­de kwart­je. De over­val waar­bij moge­lijk de bewo­ner van het huis de over­val­ler met het bestel­bus­je van de piz­za­koe­rier had over­re­den had plaats­ge­von­den aan de Lim­burgsin­gel. Waar ik dus net langs was gere­den. Nog geen 500 meter van ons huis verwijderd.

Dit alles had zich de vori­ge avond afge­speeld. Er waren ook scho­ten gelost vol­gens de nieuwslezer.

We had­den er geluk­kig niets van mee­ge­kre­gen, maar fijn is anders te weten dat zoiets in de buurt waar je woon­ach­tig bent is voorgevallen.

~ ~ ~