Ongewenste versnelling

Onze zoon kwam vori­ge week met een snel­trein­vaart het erf op gescheurd. Hij had een twee­de­hands speed e‑bike gekocht. Een wat? Ik had er nooit eer­der van gehoord. Na eni­ge uit­leg (top­snel­heid tus­sen de 40 en 45 km/u) con­clu­deer­de ik dat het een brom­mer ver­momd als fiets was. Je hebt er zelfs een ken­te­ken­plaat voor nodig.Lees ver­der…Onge­wens­te versnelling

Onweerstaanbaar verslavend

Op Aswoens­dag 2017 besluit Anne Jas­mijn uit Ede samen met een aan­tal vrien­den om 40 dagen lang (vas­ten­tijd) te stop­pen met soci­al media. Ik hoor­de het op Omroep Gel­der­land. De belang­rijk­ste reden was dat ze er veel te veel tijd mee kwijt was. Ze kon het niet laten om elke vrij­ge­ko­men minuut te beste­den aan het chec­ken vanLees ver­der…Onweer­staan­baar verslavend

Snel op weg naar langzaam

De ver­hui­zing is met een drie­tal week­jes opge­scho­ven. Dat komt ons niet slecht uit hoe­wel de aan­lei­ding tra­gisch is. Er moet nog een hoop gebeu­ren en daar­voor zijn die extra dagen brood­no­dig. Tege­lij­ker­tijd kan ik haast niet wach­ten om over te hui­zen. Ik ben er wel klaar mee. Na ruim een half jaar wil ik mijnLees ver­der…Snel op weg naar langzaam

Eén ei was geen paasei

En opnieuw kan de beschuit met muis­jes op tafel gezet wor­den. Deze keer voor de komst van het eer­ste kui­ken­tje bij onze nieu­we woning. Het is een bewon­de­rens­waar­di­ge pres­ta­tie van de kip om onder de cha­o­ti­sche omstan­dig­he­den die gepaard gaan met de uit­ge­brei­de ver­bou­wing aan ons huis toch uiterst sto­ï­cijns drie weken lang op haar post teLees ver­der…Eén ei was geen paasei

Rondje water lozen

Eer­ste paas­dag. Van­daag doen we wat rus­tig aan met ver­bou­wen en ver­hui­zen. Zal ik van de gele­gen­heid gebruik maken om een keer­tje uit te sla­pen? Nah, zon­de van de vrije tijd. Of zal ik ein­de­lijk weer eens naar sur­vi­val­trai­ning gaan? Ik sta in dubio. Maar ik neem geen enkel risi­co. Omdat ik al een hele tijdLees ver­der…Rond­je water lozen

Wie eet wie?

Voor haar ver­jaar­dag had Inge plan­ten of vis­sen gevraagd voor in de moe­ras­vij­ver bij onze nieu­we woning. Ik besloot voor de vis­sen te gaan. Het moesten exem­pla­ren zijn die niet al te groot zou­den wor­den en liefst met een niet al te opval­len­de kleur tegen de vele rei­gers die de omge­ving bevol­ken. Want bij de moe­ras­vij­ver had­den wij geen bescher­ming inLees ver­der…Wie eet wie?

Broedgetij

De merel die zo slim is geweest om een nest­je onder onze car­port te bou­wen was van­och­tend weg. We vrees­den het erg­ste. Zou het de eksters of vlaam­se gaai­en gelukt zijn de eitjes weg te roven? Inge kon het niet laten om een kijk­je te nemen. En ja hoor, de eitjes waren ver­dwe­nen. Maar daar­voor inLees ver­der…Broed­ge­tij

Eitjes leggen, niemand zeggen

Bin­nen­kort is het pasen. Dat weet ik omdat er op kan­toor de afge­lo­pen tijd steeds vaker paasei­tjes opdo­ken. Ze lagen plots in de kof­fie­hoek, rol­den voor­bij tij­dens ver­ga­de­rin­gen, ston­den in de aan­bie­ding bij de kas­sa in het bedrijfs­res­tau­rant, of zaten te kijk in schaal­tjes op de afde­ling. Net als peper­no­ten in de maan­den voor­af aan Sin­ter­klaas vorm­den ze al snel eenLees ver­der…Eitjes leg­gen, nie­mand zeggen

Kantoorburgerlijke ongehoorzaamheid

Van­och­tend vroeg zag ik op kan­toor een col­le­ga van de faci­li­tai­re dienst bezig om pen­nen­bak­jes onder de bureau’s op onze afde­ling te mon­te­ren. Ik vroeg hoe het met hem ging. Naar omstan­dig­he­den goed, kreeg ik als ant­woord. Hij was sinds kort weer aan het werk. Op the­ra­peu­ti­sche basis. Dat kon ik begrij­pen. In decem­ber vorig jaarLees ver­der…Kan­toor­bur­ger­lij­ke ongehoorzaamheid

Schuilbroedplaats

Het uit­broe­den van eie­ren en groot­bren­gen van jon­ge vogels is een zwa­re taak. Al meer­de­re keren heb­ben we in onze tuin gezien dat voor­al eksters een nest wis­ten leeg te roven dat heel even ver­la­ten was. Meest­al kon dit gebeu­ren omdat het nest niet al te goed was afge­schermd. Maar zelfs bij een nest diep weg­ge­stoptLees ver­der…Schuil­broed­plaats

Back to Top