Yes, he did it also — part B

Van­mid­dag moest onze jong­ste klein­zoon Milan afzwem­men voor diplo­ma B. Hij deed het uit­stek­end zo kreeg ik via de app te lezen en te zien. Want zelf kon ik er niet bij zijn.

Ik bevond me buiten het zwem­bad op het par­keert­er­rein met de oud­ste klein­zoon die in een fase zit (denk ik) dat hij niet zo goed kan omgaan met de momenten dat zijn jon­gere broert­je wat meer aan­dacht kri­jgt dan hijzelf. Op hem inprat­en haalt dan niet veel uit. En om hem bij de haren naar bin­nen te slepen is ook niet zo’n goed idee.

Dus hield ik hem buiten in de gat­en waar hij mokkend tak­jes en steen­t­jes liep weg te schop­pen ter­wi­jl onder­tussen bin­nen Milan bezig was om te lat­en zien hoe goed hij gevorderd was de laat­ste maan­den.

Af en toe dreigde het mis te gaan werd mij geappt omdat hij in het voor­bi­j­gaan niet kon lat­en een duim op te steken dat alles onder con­t­role was en daar­door dan meteen de con­t­role even ver­loor. Deze vorm van aan­dacht voor zijn oud­ers en grootoud­ers die langs de kant zat­en deed hun hart dan wel weer smelten.

Vooraf had­den we onder­ling grap­jes gemaakt of de bad­meesters na afloop zouden verkondi­gen dat iedereen geza­kt was. Tenslotte was het 1 april. Maar dat soort humor bij deze toch wel span­nende gebeurte­nis voor de kinderen bleef achter­wege.

Toen duidelijk was dat Milan het er goed van af had gebracht besloot Noah over zijn hart te strijken en kon­den we alsnog naar de kan­tine om de live getu­ige te zijn van de diplo­mauitreik­ing.

Gelukkig had­den we de foto’s nog, placht men dan te zeggen. Jam­mer genoeg is een gedeelte daar­van van slechte kwaliteit. De lens van de Pen­tax cam­era is waarschi­jn­lijk vervuild ger­aakt want er zit een soort van smog­waas over de foto’s. Erg irri­tant.

~ ~ ~

Geef een reactie