Veel beweging, weinig conditie

Eer­der deze week kwam ik thuis van het werk en zag een kaart lig­gen op de keu­ken­ta­fel die ik nog op de post moest gooi­en. Hoe laat de lich­ting tegen­woor­dig gedaan wordt is mij niet dui­de­lijk maar voor de zeker­heid besloot ik een sprin­tje te trek­ken om mezelf het gevoel te geven dat ik er alles aan gedaan had mocht de kaart te laat afge­le­verd worden.

Voor­dat ik bij de brie­ven­bus was had ik mijn niet zo snel­le spurt al afgebroken.

Bui­ten adem liet ik de kaart door de ove­ri­ge bestem­min­gen gleuf glijden.

Niet spor­ten begint zijn tol te eisen. Ondanks dat ik sinds eind janu­a­ri vol­op in de weer ben met klus­sen en sjou­wen heeft dit een nega­tief effect op de con­di­tie die ik dacht opge­bouwd te heb­ben door mini­maal twee keer per week naar sur­vi­val­trai­ning te gaan of een rond­je te hard­lo­pen. Ook de dage­lijk­se rek- en strek­oe­fe­nin­gen zijn erbij inge­scho­ten de laat­ste tijd. Ik dacht vol­doen­de lichaams­be­we­ging te hebben.

Van­daag was ik vrij. Er stond een hoop op mijn todo-lijst. Ik besloot er des­on­danks aan toe te voe­gen dat ik ofwel zou gaan hard­lo­pen danwel ’s avonds naar sur­vi­val­trai­ning te gaan. Helaas. Het is er niet van geko­men. Uit­ge­lo­pen afspra­ken op de bouw­plaats en een geda­ne belof­te die ik niet kon bre­ken gooi­den roet in het eten.

Wat nu? Deze maand gaan we het alleen nog maar druk­ker krij­gen nu de ver­huis­da­tum dich­ter­bij komt. Toch blij­ven pro­be­ren om te gaan spor­ten (met alle frus­tra­tie van­dien wan­neer het er weer niet van komt)? Of accep­te­ren dat de ver­hui­zing het belang­rijk­ste is en in mei de draad weer oppak­ken? Door­dat er zoveel te doen is voelt het boven­dien als­of elk uur niet besteedt aan de verbouwing/verhuizing een ver­lo­ren uur is. Maar dat kan toch ook niet de bedoe­ling zijn.

Op de weer­app zie ik dat het zon­dag heel mooi weer beloofd te wor­den. Mis­schien dat ik gewoon moet gaan. Des­noods een uur­tje in plaats van de geplan­de twee uur. Dat zal me al zwaar genoeg val­len met mijn hui­di­ge conditie.

~ ~ ~