Schuilbroedplaats

Het uit­broe­den van eieren en groot­bren­gen van jonge vogels is een zware taak. Al meerdere keren hebben we in onze tuin gezien dat vooral eksters een nest wis­ten leeg te roven dat heel even ver­lat­en was.

Meestal kon dit gebeuren omdat het nest niet al te goed was afgescher­md. Maar zelfs bij een nest diep weggestopt in een conifeer of achter het bladerdek van een klimop waren de eieren in som­mige gevallen niet veilig.

Dit jaar heeft een mer­el er daarom voor gekozen een nest te bouwen onder onze car­port vlak bij de deur naar de schu­ur.

Niet echt een rustig plek­je omdat we daar zek­er nu met alle ver­bouw- en ver­huis­bedri­jvigheid vaak moeten zijn. Maar blijk­baar wordt onze aan­wezigheid als min­der bedreigend ervaren dan de eksters die de omgev­ing onveilig mak­en. De mer­el bli­jft in ieder geval rustig zit­ten ter­wi­jl wij aan en aflopen met aller­lei spullen die ver­huisd of ingepakt moeten wor­den.

Nu maar hopen dat de eksters er geen lucht van kri­j­gen.

~ ~ ~