Schuilbroedplaats

Het uit­broe­den van eie­ren en groot­bren­gen van jon­ge vogels is een zwa­re taak. Al meer­de­re keren heb­ben we in onze tuin gezien dat voor­al eksters een nest wis­ten leeg te roven dat heel even ver­la­ten was.

Meest­al kon dit gebeu­ren omdat het nest niet al te goed was afge­schermd. Maar zelfs bij een nest diep weg­ge­stopt in een coni­feer of ach­ter het bla­der­dek van een klim­op waren de eie­ren in som­mi­ge geval­len niet veilig.

Dit jaar heeft een merel er daar­om voor geko­zen een nest te bou­wen onder onze car­port vlak bij de deur naar de schuur.

Niet echt een rus­tig plek­je omdat we daar zeker nu met alle ver­bouw- en ver­huis­be­drij­vig­heid vaak moe­ten zijn. Maar blijk­baar wordt onze aan­we­zig­heid als min­der bedrei­gend erva­ren dan de eksters die de omge­ving onvei­lig maken. De merel blijft in ieder geval rus­tig zit­ten ter­wijl wij aan en aflo­pen met aller­lei spul­len die ver­huisd of inge­pakt moe­ten worden.

Nu maar hopen dat de eksters er geen lucht van krijgen.

~ ~ ~