Onweerstaanbaar verslavend

Op Aswoens­dag 2017 besluit Anne Jas­mi­jn uit Ede samen met een aan­tal vrien­den om 40 dagen lang (vas­ten­ti­jd) te stop­pen met social media. Ik hoorde het op Omroep Gelder­land. De belan­grijk­ste reden was dat ze er veel te veel tijd mee kwi­jt was. Ze kon het niet lat­en om elke vri­jgekomen min­u­ut te best­e­den aan het check­en van face­book, twit­ter of snapchat. En dat begon al in de vroege ocht­end bij het eerste ont­wak­en.

Wat me bijbleef was hoe moeil­ijk het haar viel (en zij was daar niet de enige in) om de apps te ver­wi­jderen. Niet tech­nisch gezien, vooral emo­tion­eel. Het voelde heel heftig, gaf ze aan.

Voor mij klonk het alsof ze opzag tegen een chirur­gis­che ingreep zon­der plaat­selijke ver­dov­ing.

Ik doe er miss­chien wat lacherig over, zei de pre­sen­ta­tor van dienst, maar het is echt een serieuze ver­slav­ing als ik je zo hoor.

Deze week ontv­ing ik Irre­sistible, het nieuw­ste boek van Adam Alter. Onder­ti­tel: Why we can’t stop check­ing, scrolling, click­ing and watch­ing. Omdat veel van mijn boeken al zijn ingepakt wegens de ver­huiz­ing die eigen­lijk voor komende week stond gep­land, besloot ik om er meteen in te begin­nen. Ook omdat ik na mijn klaag­blog­post van afgelopen vri­jdag besloot dat ik best wel ’s avonds nog wat kan gaan lezen in plaats van ver­moeid op de bank te vallen en automa­tisch Net­flix in te schake­len of wat op inter­net rond te sur­fen1.

In de pro­loog beschri­jft Adam Alter hoe vreemd het is dat ’s werelds groot­ste namen op tech­nol­o­gisch gebied (zoals bijvoor­beeld Steve Jobs) hun kinderen zoveel mogelijk proberen weg te houden van de rev­o­lu­tion­aire vernieuwin­gen die zij de samen­lev­ing hebben gebracht. Hij vergelijkt het met religieuze lei­ders die thuis hun gezin elke vorm van religieuze activiteit ontzeggen. Wat een ophef zou het geven wan­neer dat bek­end zou wor­den.

Er is maar één antwo­ord mogelijk. Zij weten als geen ander hoe schadelijk veel van hun uitvin­din­gen kun­nen zijn. Van­wege het ver­slavende ele­ment dat vee­lal bewust is aange­bracht.

It seemed as if the peo­ple pro­duc­ing tech prod­ucts were fol­low­ing the car­di­nal rule of drug deal­ing: nev­er get high on your own sup­ply.
[p.2, Irre­sistible]

Om inzicht te kri­j­gen in zijn eigen smart­phone gebruik besluit Alter de app Moment te installeren. Daarmee kun je een beeld kri­j­gen hoeveel tijd je dagelijks op je schermp­je zit te turen en hoe vaak je je smart­phone opent. Na een maand komt hij tot de voor hem ontluis­terende cijfers van 3 uur per dag waar­bij hij gemid­deld 40 keer zijn smart­phone opent.

Vol­gens de ontwikke­laar Kevin Holesh is dit vergelijk­baar met de meeste gebruik­ers van zijn app. Als je daar­bij bedenkt dat veel mensen de app installeren omdat ze bezorgd zijn over hun online gedrag en tips kri­j­gen hoe dit te min­deren dan zullen de cijfers wereld­wi­jd waarschi­jn­lijk een stuk hoger liggen. Ongelooflijk.

Zelf heb ik een haat-liefde ver­houd­ing met social media. Keer op keer kom ik tot de slot­som dat het te veel ten koste gaat van andere zak­en die ik wil doen. Hoezeer ik me er tegen verzet, ik ga toch vak­er kijken of er nieuwe updates zijn dan me lief is en scroll langer dan nodig is door de tijdli­jn op zoek naar, ja naar wat eigen­lijk?

In 2004, Face­book was fun; in 2016, it’s addic­tive.
[p.5, Irre­sistible]

Meestal kies ik na een tijd­je voor de rad­i­cale oploss­ing. Account opzeggen en app ver­wi­jderen. Waar­na het na korte of lan­gere tijd weer gaat kriebe­len en ik het weer voorzichtig probeer.

Op dit moment ben ik al een redelijk lange peri­ode ‘clean’. Mijn smart­phone draag ik bij­na alti­jd bij me, maar dit is voor­namelijk om bereik­baar te zijn voor Inge en de aan­nemer. Verder gebruik ik ‘m niet zo vaak. Althans dat is mijn ver­moe­den. Net zoals Adam Alter dat dacht. Wie weet zijn er andere apps die mij steeds opnieuw doen check­en of er nieuwe updates zijn. Tenslotte heb ik nog een insta­gram account.

Om het zek­er te weten installeer ik de app Moment en ga verder met lezen in Irre­sistible. Mijn gebruik­ers­gegevens zal ik lat­er hier delen.

How many times have you checked your phone today?
Why are mes­sag­ing apps, email and social media so hard to resist? How come we always end up watch­ing anoth­er episode?
In recent years, media and tech­nol­o­gy have per­fect­ed the lucra­tive art of gain­ing and hold­ing our atten­tion. This extra­or­di­nary feat has changed the behav­iour of bil­lions of peo­ple, and espe­cial­ly the young: by cur­rent med­ical stan­dards, we are expe­ri­enc­ing an unprece­dent­ed, glob­al pan­dem­ic of addic­tion — to our screens. But what exact­ly is an addic­tion? And what, if any­thing, might we do about it?

Irre­sistible
Adam Alter
Uit­gev­er­ij The Bod­ley Head
ISBN 9781847923578

~ ~ ~


  1. Why are mes­sag­ing apps, email and social media so hard to resist? How come we always end up watch­ing anoth­er episode? 

Geef een reactie