Zo begint iedere boekverzameling

Hoewel we nu al ruim een week in ons nieuwe huis wonen staan al mijn boeken nog ingepakt in dozen ergens op de zold­er van de schu­ur. Ik dacht dat de boeken die vooraf aan de ver­huiz­ing op mijn nachtkast­je lagen in een aparte doos zat­en die ergens op mijn werkkamer zou moeten staan. Tot nu toe heb ik ‘m niet weten te vin­den.

Omdat ik zondagocht­end in alle vroegte zin had om wat in de tuin te gaan lezen voor­dat het al te warm zou wor­den ging ik naar de schu­ur en opende aldaar de eerste doos waar ik bij kon en nam er het boven­ste boek uit. Ik had me voorgenomen om niet moeil­ijk te doen. Wat ik tevoorschi­jn zou halen zou ik gaan lezen. Geen bedenkin­gen. Niet even­t­jes kijken of het boek wat er onder lag miss­chien aantrekke­lijk­er kon zijn.

Wat ik me lat­er ook bedacht is dat ik miss­chien mijn boeken voor­lop­ig ingepakt moet lat­en. De werkkamer die ik nu heb is weliswaar van gelijke grootte als in ons oude huis maar de indel­ing is zodanig dat ik er min­der boekenkas­ten op kwi­jt kan. Vooraf was ik van plan al een opdel­ing te mak­en van welke boeken ik in de kas­ten zou gaan zetten. Het is er alleen niet van gekomen. Het nieuwe plan is beet­je bij beet­je boeken uit te pakken, deze (opnieuw) te lezen en dan te besluiten of ik ze (in de boekenkast) wil bewaren.

Je zou kun­nen zeggen dat het een nieuwe invulling is van mijn oude ‘boekenkast-ini­ti­atief’ waar ik een poging deed om mijn boekverza­mel­ing in kaart te bren­gen door boeken te lezen en ver­vol­gens te bepalen of ze mocht­en bli­jven. Alleen ston­den ze toen al in de kast en liepen aldus het gevaar hun plek­je kwi­jt te rak­en. Dit­maal staat er geen enkele in de kast en moeten ze één voor één bewi­jzen dat ze er wel degelijk thuishoren.

Het spits wordt afge­beten door Coen Simon met Zo begint iedere ziener. Ergens vind ik het wel een toepas­selijke titel. Maar of dat vol­doende is?

In Zo begint iedere ziener waarschuwt filosoof Coen Simon dat het heden­daagse gevecht om de waarheid tussen geloof en weten­schap uitein­delijk de onder­gang zal beteke­nen van het belan­grijk­ste wat de mens bez­it: zijn per­soon­lijke ervar­ing.
In een terug­b­lik op de fan­tasier­ijke jaren van zijn eigen jeugd legt Simon de lucide kracht­en van de menselijke ver­beeld­ing bloot. Zijn zoek­tocht langs de ran­den van het denken geeft zó’n onverwachte kijk op geheugen, tijd, geluk, vriend­schap, gevoel, droom en magie, dat nie­mand nog ver­langt naar een andere werke­lijkheid dan de onze.

Zo begint iedere ziener
Coen Simon
Uit­gev­er­ij Ambo
ISBN 9789026323904

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets