Categorieën
Blogpost

Experimenteren met Asides

Sinds kort volg ik het blog Scrip­ting News van Dave Winer. Wat ik er leuk aan vind (behal­ve de onder­wer­pen waar hij over schrijft) is dat het eer­der een door­lo­pen­de stroom van upda­tes is in plaats van afge­ron­de, door­dach­te blog­posts. De moge­lijk­heid tot rea­ge­ren heeft hij uit­ge­zet met de vol­gen­de onderbouwing:

Here I’ve set it up so the­re is no res­pon­se mecha­nism. I want to learn to wri­te that way. I hope to wri­te a book at some point. And that is most­ly an exer­ci­se in wri­ting for yourself. There’s no enga­ge­ment until you’­re done. A book is like a free­zer for ide­as. Blog­ging is more like a dan­de­li­on sprea­ding its seed in the wind.

Dit blijft door mijn hoofd spelen.

Momen­teel lukt het me niet om te blog­gen. Vol­gens mij heb ik niet zozeer een writer’s block maar eer­der niet de rust (en de tijd) om lang bezig te zijn met iets fat­soen­lijk op papier te krij­gen. Mis­schien is het een idee om ook kor­te upda­tes te pos­ten die meer die­nen om mijn hoofd leeg te krij­gen en tege­lij­ker­tijd niet ver­lo­ren gaan. En ik het schrij­ven blijf oefe­nen ook al is het dan in deze los­se vorm.

Ik weet niet of het hier­voor geschikt is maar voor deze upda­tes ga ik het bericht­ty­pe Asi­de zoals dat met Word­Press gele­verd wordt gebrui­ken. In je blog­pa­gi­na ver­schij­nen ze zon­der titel (althans, dit is het geval bij het hui­di­ge the­ma The­ma­lia), maar als je op het lin­kicoon­tje aan het eind klikt om het indi­vi­du­e­le bericht te ope­nen dan wordt de titel wel zicht­baar. Klik je op het pagi­nasym­book aan het begin van de upda­te dan krijg je alle Asi­de upda­tes te zien.

De moge­lijk­heid tot rea­ge­ren zet ik uit.

~ ~ ~