Thank god it’s raining!

In huis staan de mees­te spul­len op hun plek voor wat betreft woon­ka­mer, keu­ken en slaap­ka­mer. Maar het gaat nog wel wat tijd kos­ten voor­dat het kan­toor van Inge en mijn werk­ka­mer hele­maal op orde zijn. Die tijd gaat momen­teel ver­lo­ren aan het dage­lijks sproei­en van het nieuw aan­ge­leg­de gazon. De gras­zo­den moe­ten flink nat­ge­hou­den wor­den zodat de wor­tels kun­nen aan­slaan op de klei. En natuur­lijk is er geen spat regen geval­len sinds die gras­zo­den er lig­gen. Omdat we geen sproei­in­stal­la­tie heb­ben bete­kent dit dat we iede­re avond van­af een uur of zeven tot tegen mid­der­nacht bezig zijn om de sproei­ers regel­ma­tig te ver­zet­ten. Natuur­lijk doen we dit wel met grond­wa­ter en niet met water uit de kraan. De rest van de tijd gaat ‘ver­lo­ren’ aan het ver­wij­de­ren van onkruid dat welig tiert door al het water ’s avonds en over­dag vol­op zon.

Nu het deze och­tend ein­de­lijk eens lek­ker regent (en gis­ter­avond ook licht­jes) kun­nen we ons voor de ver­an­de­ring eens rich­ten op onze werk­ka­mers. Mis­schien blijft er zelfs wat tijd vrij om te lezen. Komt er ook nog te wei­nig van.

~ ~ ~