No is not enough

Naast het feit dat al die snoep­do­zen met lees­lek­ker­nij­en nu gedeel­te­lijk weer op mijn kamer staan, ligt ook het nieu­we boek van Nao­mi Klein No is not enough op mijn bureau mij ver­lok­ke­lijk aan te kij­ken. Ik had het een hele tijd gele­den gere­ser­veerd en vori­ge week maan­dag werd het afge­le­verd bij de tuin­man die voor bij het huis bezig was. De post­bo­de had geen zin om op mij te wach­ten om het in ont­vangst te nemen.

Later op de dag kreeg ik een mail­tje van bol.com dat het boek op dins­dag bezorgd zou wor­den. Via trac­king en tra­cing kon ik vol­gen hoe laat onge­veer zodat ik daar reke­ning mee kon hou­den. Wel­nu, klik ik op die link dan is het boek nog steeds onderweg.

Het boek ver­dween die­zelf­de dag onder een sta­pel papier die ik pas gis­ter weg­ge­werkt had in de juis­te map­pen. Even­tjes twij­fel­de ik om in het boek te begin­nen. Uit­ein­de­lijk toch maar De Groe­ne Amster­dam­mer gepakt. Ik was geble­ven bij een arti­kel1 door Joost de Vries over de oproep tot een adver­teer­ders­boy­cot van Geen­Stijl (ja, zoals gezegd lig ik een beet­je ach­ter). En wie komt daar voor­bij? Nao­mi Klein, natuur­lijk. Dit naar aan­lei­ding van haar vori­ge boek No Logo waar zij uit­ge­breid ingaat op ‘cul­tu­re jam­ming’, ofwel de kwets­baar­heid van mer­ken bloot­leg­gen door hen te con­fron­te­ren met hun maat­schap­pe­lijk geën­ga­geer­de uitingen.

Hoe­wel het nieu­we boek van Klein niet ter spra­ke komt is er wel een ver­wij­zing naar een video die zij een maand gele­den uit­bracht, geti­teld How to Jam the Trump Brand. En laat No is not enough nou juist gaan over hoe men zich moet wape­nen tegen deze niets­ont­zien­de zaken­man die met zijn gevolg het Wit­te Huis van de VS heeft inge­no­men met maar één doel voor ogen, er rij­ker van worden.

Eerst dat film­pje dan maar eens opzoe­ken voor­dat ik aan het boek mag beginnen.

[Klik op de afbeel­ding om de video op you­tu­be te bekijken]

~ ~ ~


  1. Het kwets­ba­re merk – De Groe­ne Amster­dam­mer 18 mei 2017 Jaar­gang 141, Nr. 20