Zomervakantiewerk

Onze zomer­vakantie is begonnen. Twee weken die we voor­namelijk ron­dom huis zullen door­bren­gen. Voor­naam­ste reden: we zijn zo blij dat de ver­bouwing gro­ten­deels achter de rug is, dat we nu volop van onze nieuwe stek willen geni­eten. Daar­naast is het geld op, wat ook enkele reis­beperkin­gen met zich mee­brengt.
Dus wat heb ik zoal gedaan van­daag? ’s Ocht­ends was het zoeken naar een inza­melpunt waar we het opgeza­melde oud papi­er en plas­tic kun­nen inlev­eren. Al ver­schei­dene twee keer wer­den de dozen vol papi­er die we aan de weg had­den gezet niet opge­haald. Een tele­foon­t­je naar de gemeente leerde dat het aan onze weg niet rend­abel is om het op te halen. Maar niet getreurd, we kun­nen het ook gewoon tij­dens een reg­uli­er ophaaldag ergens dicht­bij in een wijk neerzetten waar ze wel langskomen. Dat vond ik maar een vreemd voors­tel.
En het plas­tic wat we in zakken verza­me­len wordt ook niet opge­haald. Wel wat we los in de groene con­tain­er stop­pen. Maar die zit al een tijd­je barstensvol.
Gelukkig had­den we de afval­wi­jz­er nog waar we de dichts­bi­jz­i­jnde locatie von­den op het indus­tri­eter­rein een stuk­je verderop. Daar was alles niet zo overzichtelijk geregeld als in Arn­hem-Zuid maar ik kon de lad­ing wel kwi­jt zon­der er extra voor te moeten betal­en.
In de namid­dag ben ik aan de slag gegaan met het opruimen en kloven van de grote stapel hout die achter in de tuin ligt. Ooit moet hier een kleine hin­dernis­baan ver­ri­jzen. Nu dient het vooral als opslag­plaats voor aller­lei tuinaf­val wat we denken lat­er nog te kun­nen gebruiken.
Lat­er is nu aange­bro­ken en dat betekent beet­je bij beet­je uit­zoeken wat er zoal ligt en of we het echt denken nodig te hebben. Zo ja, dan moeten we er een nieuwe bestem­ming voor zien te vin­den. Het zaagh­out wat achter ligt zal eerst in kleinere stukken gek­loofd moeten wor­den en kan dan in het houthok gestapeld wor­den. Helaas ligt dat weer vol met ander afval­hout dat uit het huis afkom­stig is wat ook weer eerst uit­ge­zocht moet wor­den. Zo bli­jven we voor­lop­ig nog wel even bezig.
’s Avonds kwam de aan­nemer langs om af te stem­men wan­neer de laat­ste werkza­amhe­den aan huis gedaan wor­den. Her en der zijn er nog wat losse eind­jes en die willen we eigen­lijk wel voor het eind van de zomer weggew­erkt hebben. Ook hebben we gespro­ken over het dicht­mak­en van het achter­ste gedeelte van de schu­ur. Hier­door kri­j­gen we extra ruimte om aller­lei spullen die nu nog in de opslag staan op ons gemak uit te zoeken. Lief­st zien we dit nog voor de win­ter gere­aliseerd.
Wan­neer dat gedaan is zijn we voor­lop­ig klaar.

~ ~ ~

Geef een reactie