Zomervakantiewerk

Onze zomer­va­kan­tie is begon­nen. Twee weken die we voor­na­me­lijk rond­om huis zul­len door­bren­gen. Voor­naams­te reden: we zijn zo blij dat de ver­bou­wing gro­ten­deels ach­ter de rug is, dat we nu vol­op van onze nieu­we stek wil­len genie­ten. Daar­naast is het geld op, wat ook enke­le reis­be­per­kin­gen met zich meebrengt.

Dus wat heb ik zoal gedaan van­daag? ’s Och­tends was het zoe­ken naar een inza­mel­punt waar we het opge­za­mel­de oud papier en plas­tic kun­nen inle­ve­ren. Al ver­schei­de­ne twee keer wer­den de dozen vol papier die we aan de weg had­den gezet niet opge­haald. Een tele­foon­tje naar de gemeen­te leer­de dat het aan onze weg niet ren­da­bel is om het op te halen. Maar niet getreurd, we kun­nen het ook gewoon tij­dens een regu­lier ophaal­dag ergens dicht­bij in een wijk neer­zet­ten waar ze wel langs­ko­men. Dat vond ik maar een vreemd voorstel.

En het plas­tic wat we in zak­ken ver­za­me­len wordt ook niet opge­haald. Wel wat we los in de groe­ne con­tai­ner stop­pen. Maar die zit al een tijd­je barstensvol.
Geluk­kig had­den we de afval­wij­zer nog waar we de dichts­bij­zijn­de loca­tie von­den op het indu­strie­ter­rein een stuk­je ver­der­op. Daar was alles niet zo over­zich­te­lijk gere­geld als in Arn­hem-Zuid maar ik kon de lading wel kwijt zon­der er extra voor te moe­ten betalen.

In de namid­dag ben ik aan de slag gegaan met het oprui­men en klo­ven van de gro­te sta­pel hout die ach­ter in de tuin ligt. Ooit moet hier een klei­ne hin­der­nis­baan ver­rij­zen. Nu dient het voor­al als opslag­plaats voor aller­lei tuin­af­val wat we den­ken later nog te kun­nen gebruiken.

Later is nu aan­ge­bro­ken en dat bete­kent beet­je bij beet­je uit­zoe­ken wat er zoal ligt en of we het echt den­ken nodig te heb­ben. Zo ja, dan moe­ten we er een nieu­we bestem­ming voor zien te vin­den. Het zaag­hout wat ach­ter ligt zal eerst in klei­ne­re stuk­ken gekloofd moe­ten wor­den en kan dan in het hout­hok gesta­peld wor­den. Helaas ligt dat weer vol met ander afval­hout dat uit het huis afkom­stig is wat ook weer eerst uit­ge­zocht moet wor­den. Zo blij­ven we voor­lo­pig nog wel even bezig.

’s Avonds kwam de aan­ne­mer langs om af te stem­men wan­neer de laat­ste werk­zaam­he­den aan huis gedaan wor­den. Her en der zijn er nog wat los­se eind­jes en die wil­len we eigen­lijk wel voor het eind van de zomer weg­ge­werkt heb­ben. Ook heb­ben we gespro­ken over het dicht­ma­ken van het ach­ter­ste gedeel­te van de schuur. Hier­door krij­gen we extra ruim­te om aller­lei spul­len die nu nog in de opslag staan op ons gemak uit te zoe­ken. Liefst zien we dit nog voor de win­ter gerealiseerd.

Wan­neer dat gedaan is zijn we voor­lo­pig klaar.

~ ~ ~